Dia tany Israely

Fivahinianana masina tany Israely

Mpivahiny 40 : pretra 8 , relijiozy 1, ankizy 1,  zatovo 1, ary kristianina 29 no niaraka niainga sy niara-dia tamin’i Kristy tamin’ny 12 ka hatramin’ny 18 aogositra 2015 teo, tao anatin’ny fankalazàna ny faha 60 taonan’ny FKMP.

Nofinofy tao am-po, zary lasa faniriana, ary tonga hetaheta ho an’ireo kristianina niainga avy lavitra  ny hivahiny any amin’ny Tany Masina niainan’i Jesoa, niainan’ny Zanak’Israely vahoaka voafidin’Andriamanitra, ary nanatanterahany ny Fanambaràna fa Izy dia Andriamanitra Fitiavana. Tonga nofo tety an-tany, teraka, niaina, nampianatra, nanasitrana, nanamasina ary nijaly sy maty ho antsika i Kristy, ho fanatanterahana izany Fanambaràna izany, ary indrindra, nitsangana tamin’ny maty, fototry ny finoantsika .

Izany no niainan’ireo mpivahiny tany amin’ireo toerana nitrangan’izany rehetra izany .

crédit : Vololona Razafindrakoto
crédit : Vololona Razafindrakoto

Toa efa niserana tao an-tsaina  ihany talohan’ny hiainga fa hisy ny  fiainam-pinoana «aloha» sy ny «aoriana» avy any  an-Tany Masina. Tao ireo nanana hetaheta voafaritra tsara ka nitondra izany am-bavaka, tao ireo nametraka izany tamin’ny asan’ny Fanahy Masina. Samy manana ny niainany azy ny tsirairay ary ny asan’ny Fanahy Masina no manatanteraka izany ary  manohy izany, indrindra raha velomina amin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny Sakramenta izany dingana lehibe ara-pinoana izany .

Raha ny tenako manokana dia tena nahatsapa aho fa Fiangonana iray isika rehetra, na inona fiaviana, na inona fomba fiteny, na inona fahasamihafan-toetra, miara-miroso tarihin’i Kristy sy ireo pretra mandimby Azy, ary ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin’Andriamanitra, paradisa efa manomboka ety an-tany ao anatin’ny fifankatiavana.

Fara Rasolojaona
Nandrindra ny dia masina 

Fampizarana nataon’ireo Mpivahiny  (Témoignages)

 

© Lalaina Randriantseva
© Lalaina Randriantseva

 

 

 

« j’ai senti la présence de Jésus, je ne sais pas comment l’expliquer »

Jérémy (9 ans) 

 

 

 


Fony nianatra katesizy tamin’ny mbola kely dia efa nahalala izany toerana atao hoe Nazareta, Betilehema, Jerosalema, hany ka efa nanana faniriana aho ny mba hahita izany toerana izany indray andro any.
Raha vao nisy ary ny fanentanana tato amin’ny FKMP ato anatin’ny fankalazana ny faha-enimpolo taona fa hanao fivahinianana masina any Israely, dia tonga dia nanapa-kevitra teo no ho eo aho fa anisan’ny handeha, ary tsy maintsy mandeha!
Efapolo izahay no nandeha tany Israely, ary eto dia misaotra an’Andriamanitra lehibe fa nirindra sy nilamina tsara ny dianay,  isaorako ihany koa ny mpikarakara, Ramatoa RASOLOJAONA Fara, Mompera Nihry, sy ireo pretra rehetra niaraka taminay, i Andriamatoa Mamy mpitendry gitara, ny mpivahiny masina rehetra, ary indrindra i Mompera JOLY Dominique fa isak’izay toerana notsidihanay dia namaky sy nanazava ny baiboly ary nitantara ny zava-nisy ary indrindra koa ny zavatra niseho taty aorian’i Jesoa izy.
Nentanin-kafaliana ny tena raha vao tonga tao Nazareta, tanàna niainan’i Jesoa, ary raha vao nahita ilay toerana nilazan’ny anjely tamin’i Masina Maria fa hitoe-jaza izy, ary koa ny nanekeny hitondra izany zanak’Andriamanitra izany, dia nisaotra azy aho tamin’ny foko iray manontolo. Tao amin’io « Basilique de l’Annonciation » io no natao ny lamesa fanokafana ny dianay.

© Nirina Rakotondrazafy
© Nirina Rakotondrazafy
Kana ilay toerana nanaovan’i Jesoa fahagagana voalohany ka nanovàny ny rano ho lasa divay. Izay mpivady niara-dia taminay dia nanao « renouvellements des voeux ». Ary izay tsy afaka niaraka tamin’ny vadiny kosa dia notononina tsirairay ny anaran’ny vadin’izy ireo, ka notsaroana am-bavaka ary nahazo tso-drano ihany koa ny tokantranon’izy ireo, nahafinaritra be.
Isaky ny nitsidika toerana manan-tantara nivavahan’i Jesoa na nampianarany na nanasitranany, dia nisy hatrany ny fihetseham-po, ny hafaliana sy ny fahasambarana mahita maso izany toerana izany: « Mont Thabor », « Mont des Béatitudes », « Capharnaüm », « Tabgha » (nanao lamesa teto izahay, ilay toerana nampitomboan’i Jesoa ny mofo dimy sy hazandrano roa), « lac de Tibériade » na hoe « Mer de galilée », « Jéricho », « Betesda », « Mont des Oliviers : Le Carmel du Pater » izay ahitana « Plaque » misy ny « Rainay any an-danitra » amin’ny teny marobe (faly ery nahita tamin’ny teny Malagasy tao).
Teo amoron-dranon’i « Jourdain » teo amin’ilay toerana nanaovan’i Joany batemy an’i Jesoa koa izahay, ary nanavao ny toky nomenay sy ny bateminay.
Rehefa hiditra an’i Jerosalema izahay, dia nihira ilay hira hoe « Feno hafaliana ny foko raha nilazanao hoe », ary dia niredona tokoa izany niaraka tamin’ny gitara indrindra ilay hoe « Eto am-baravaranao Jerosalema ». Hafaliana tsy homby tratra ny anay mianakavy, ary ela ny ela ka hita izany hoe Jerosalema izany!!!
Anisan’ny tena nahafaly ahy loatra sy nampihetsim-po ahy indrindra koa ny nahita ny toerana nahaterahan’i Jesoa tao Betilehema. Tany no teraka ny Mpamonjy ny mpanota sy izao tontolo izao!! Ary avy eo dia ny sahan’ny Mpiandry ondry no notsidihinay. Nanao fotoam-piavavahana tao amin’ny « grotte » izahay ka sahala amin’ny Noely mihitsy ny andro, nihira hoe « Ny Anjely any an-tsaha »!
« Géthsémani » toerana  feno « Oliviers » izay efa misy 2000 taona mahery ny taonan’ny hazo tao. Teo no nivavaka i Jesoa talohan’ny nisamborana azy. Avy eo izahay dia nanao ny lalan’ny hazofijaliana izay nandehanan’i Jesoa, ary tonga teo amin’ny « Saint Sepulcre » izay misy an’i « Golgotha », toerana namantsihana azy, sy ny lavaka nisy izany hazo izany. Teo no namoizany ny ainy mba hamonjena antsika! Mampihetsi-po dia mapihetsi-po tokoa ny teo amin’izany toerana izany. Nanao lamesa tao amin’ny « Basilique de la Résurrection » io izahay ka dia nivavaka ho an’ny Tanindrazana, ny Kristianina maneran-tany indrindra fa ireo olona nangata-bavaka taminay tsirairay avy.
Teo akaiky teo no misy ny fasan’i Jesoa, fa izy efa tsy ao intsony fa efa nitsangana tamin’ny maty, ary efa niakatra any amin’i Ray. Teny amin’ny toerana misy ny vato nitsahan’i Jesoa tamin’izy niakatra any an-danitra koa izahay.
Nitsidika ny « Emmaus » ihany koa : toerana nisehoan’i Jesoa tamin’ny mpianany roa lahy; ny « Mur Occidental » na « mur des lamentations »: toerana masina ho an’ny Jiosy; ny « Esplanade du Temple » toerana masina ho an’ny silamo; « Massada » : izay nisy ny « Palais d’Herode le Grand » izay mahatalanjona; « Qaser el Yahud »: izay misy « casscade » mahafinaritra be; « Mer morte »: izay tsy mety hilomanosana fa dia milona sy  mitsikafonkafona eny fotsiny; nitazana an’i « Qumran », « Monastère de Saint Georges Kosiba » ihany koa izahay.
Iny fivahinina masina natonay iny dia tsy ho hadinoko mandrakizay ary tsy ho afaka ao an-tsaiko na oviana na oviana ny sarin’ireo toerana masina ireo. Efa Fahasoavana lehibe teo amin’ny androm-piainako ny fandehanako tany, nampitombo ny finoako, ary mijanona ho Kristianina mandrakizay aho.
Mamporisika anareo Kristianina aho mba handeha hanao fivahinianana masina any amin’ny « Tany Masina ». Aoka isika hivavaka mandrakariva ho an’ireo Kristianina mipetraka any sy ireo mipetraka any amin’ny faritra « Moyen-Orient ».
Tanan'ny Kanà nanaovan'i Jesoa fahagagana voalohany
Nirina Rakotondrazafy
Mpivahiny tany amin’ny Tany Masina

 

Lorsque le pèlerinage en Terre Sainte a été proposé en début d’année 2014, nous y avons répondu oui sans être vraiment sûrs de pouvoir y participer. Un pèlerinage d’une vie, un pèlerinage que l’on aimerait faire en famille avec nos enfants. Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir partir à deux parmi 40 personnes vers cette terre où Jésus a vécu, vers la terre promise. Nous partions donc sur les pas du Christ.

Notre attente : connaître mieux l’Évangile, situer les différents passages de Jésus lors de ses miracles et  de ses enseignements, approfondir notre foi, voir ce pays dont on entend parler dans les médias comme un pays déchiré par une guerre politique, religieuse et bien d’autres.

Dès les premiers jours, nous étions surpris par ce pays qui vit. Malgré toutes les tracasseries que les habitants vivent quotidiennement, leur joie intérieure, leur foi inébranlable, leur ténacité à vivre en Terre Sainte, leur capacité de Paix, sont pour nous respect et émerveillement  et même quelques fois incompréhensions.

Lorsque nous remontions vers notre premier lieu d’hébergement, nous sommes face à notre premier choc, cette grande affiche qui nous interpelle, nous chrétiens. Une  banderole manifestement d’obédience islamiste agressait les chrétiens dans le cœur de leur foi. Devant cette magnifique Basilique de l’Annonciation, le ton est donné mais cela ne nous empêche pas d’avancer sereinement vers l’hôtellerie des Religieuses de Nazareth.

Les jours suivants, chaque lieu visité nous parle car entendu bien sûr dans l’Évangile et nous réalisons alors que Jésus était passé par là il y a plus de 2000 ans. Pourtant certains endroits nous émeuvent plus que d’autres.

La grotte de la Nativité à Bethléem au cœur de la Basilique byzantine, une émotion indescriptible qui nous ramène à huit années plus tôt, la naissance de Kanto. Quelle bénédiction et quelle grâce de pouvoir repasser devant cette grotte avec maman, main dans la main et réussir à prier pour cet enfant que l’on appelait en ce temps-là notre « Moïse sauvé des eaux ». Car il y a 8 ans de cela maman est passée dans cette grotte à l’heure même où Kanto est né, trois mois trop tôt.Vololona & Mamy2

Autre lieu qui nous marquera durant ce voyage : Canà, nous qui pensions renouveler nos vœux de mariage  en 2017, eh bien c’est fait. Un moment unique. Renouveler ces vœux de mariage à Canà, une émotion encore une fois impossible à contenir mais quelle grâce ! Et nous n’étions pas le seul couple à l’avoir fait.

A quel moment prions-nous ? Il est impossible de ne pas prier devant tous ces lieux marquants, nous avons prié pour chaque personne qui nous ont demandé ou pas d’ailleurs, si bien que le Saint Sépulcre a été le lieu le plus visité, deux à quatre passages car le temps accordé dans le Saint Sépulcre est de 5 secondes pourtant la liste des noms est de 50 voire plus de personnes. Je crois que je n’ai jamais autant prononcé de prénoms et de famille dans mes prières et dans ma vie de chrétienne en 7 jours que durant ce pèlerinage.

Heureusement que ces prières étaient accompagnées de chants avec cette guitare qui nous accompagnait tous les jours par tous les temps. Cette guitare qui attirait les gens, les vendeurs, jeunes hommes, jeunes filles. Des moments parfois insolites lorsque dans un magasin on ne retrouve pas la guitare parce qu’elle se fait prendre en photo avec les vendeurs du magasin à l’extérieur. Ou cet instant ou un jeune garçon juif  demande à jouer avec la guitare et dont le père propose  pour remercier Mamy de venir dans son magasin pour acheter sa marchandise à moins 50 %. Les habitants sont accueillants, souriants, avenants, normal nous sommes des touristes, et cette insécurité dont on nous ressasse, nous ne la ressentions nulle part même lorsque l’on visite Jérusalem en pleine nuit ou presque…

Guuitare MamyIl y a quand même, eu une tension sur l’Esplanade du Temple où se dressent les mosquées El Aksa et le Dôme du Rocher. Pour pouvoir y entrer, les hommes et les femmes doivent être couverts de la tête au pied, et sans aucun signe ostentatoire ni croix ni Bible. Pourtant des visiteurs Juifs sont entrés avec leur Kippa. Soudain, des enfants, des femmes et des hommes musulmans coururent vers eux et crièrent en les sommant de sortir. Ce moment a été difficile à entendre, à vivre et surtout à voir.

C’est à ce moment précis que je prends conscience que je suis fière d’être chrétienne et je me rends compte de la chance que j’ai d’avoir été baptisée et avoir été éduquée dans la foi où Dieu est Amour.

Oui ce pèlerinage a renforcé notre foi, oui ce pèlerinage a fait grandir notre Foi nous ne vivrons plus la même chose dans notre vie de chrétien, nous aurons un nouveau regard sur la lecture des Évangiles, une nouvelle mission dans la transmission de notre foi.

Ce pèlerinage a été le voyage de notre vie spirituelle, tous ces lieux symboliques chargés d’histoires et d’intenses émotions nous permettrons d’avancer et de poursuivre notre chemin avec le Christ vers toujours plus d’Amour, de grâce et de partage.

C’est un voyage qui est difficile à raconter en quelques lignes car il faut le vivre pour le ressentir, nous ne sommes pas revenus saints mais bénis et comblés de grâce et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux partagé en famille.

Vololona & Mamy

Vololona et Mamy RAZAFINDRAKOTO
Couple pélerin

 


 

Raki-tsary : Nirina Rakotondrazafy

[gallery_bank type= »images » format= »thumbnail » title= »true » desc= »false » responsive= »true » display= »all » sort_by= »random » animation_effect= » » album_title= »true » album_id= »3″]

  • 1
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *