Fiakaran’ny Tompo any an-danitra (Mk 16,15-20) 10/05/2018

« Ary hoy Izy taminy: Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra. Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin’ny anarako izy, hiteny amin’ny fiteny tsy mbola hainy izy,handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin’ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary rahefa niteny tamin’izy ireo Jesoa Tompo, dia nakarina any an-danitra, ka mipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitory hatraiza hatraiza, ka sady niara-niasa taminy ny Tompo no nankatò ny fampianarany tamin’ny fahagagana nomba Azy. »

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *