FAMANGIAN’NY EVEKA MGR BENJAMIN RAMOROSON

Tonga namangy ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy Ile-de-France ny Arseveka ny arsidiosezin’ny faritra Avaratra sy Atsinanan’i Madagasikara dia i Mgr Benjamin Ramoroson.
Fankalazana ny Sorona Masina no nanatanterahany ny fitsidihana ny alahady faha-17 janoary 2015, alahady faha-2 mandavataona ny taona D. Sorona Masina izay nanokafana ny fankalazana ny faha-10 taona ny fikambanana ADIAAMADA, miara-miasa amin’ny Arsidiosezy Avaratra sy Atsinanana.

Sombiny tamin’ny toritenin’i Mgr Benjamin Ramoroson : 

« Inona ary no lazainy ataontsika ?
Tsy inona fa ny mameno ireo siny enina, io ny sinin’ny fiainantsika.
Fenointsika ny siny voalohany ny FAHAFOIZANA Ny fahaizantsika mahafoy : Raha mahafoy isika dia ho fenoin’Andiamanitra, hovan’Andriamanitra ilay fahafoizana ho fenoiny hasambarana ny fontsika.
Ny siny faharoa ny FAHASAHIANA : Milaza amintsika koa i Masina Maria fenoy ny sinin’ny fahasahiana hijoroantsika ho vavolombelona hahafahantsika miroso lalindalina tokoa
amin’izay maha-kristianina atsika na dia eo aza ireo fanenjehana isankarazany. Fenoy fahasahiana ity taona masina ity dia hiova ilay rano tsy misy vidiny, ireny fiainantsika tsizarizary ireny dia manjary fenoin’Andriamanitra hafaliana, dia fenoin’Andriamanitra zavatra sarobidy dia tsy inona fa ny maha-zanak’Andriamanitra atsika ka ho martiry ho vavolombelona tokoa isika.
Ny siny fahatelo ny FANETREN-TENA : Fenoy ny fanentren-tena, aza mipoerapoera, aza mirehareha fa sao dia lavo anaty fakam-panahy fa ny fanetrentena no entintsika sy anehoantsika an’izay famindrampon’Andriamanitra izay ary dia amin’izay ho fenoin’Andriamanitra fahasoavana ilay fanomezam-pahasoavana ambaran’i Masindahy Paoly ao amin’ny vakiteny faharoa, taratasy ho an’ny Kristianina tao Korinty, amin’izay hifanasoa isika ary hifanatsara ka hitady mandrakariva ny soa iombonana dia ho lasa ireny fitapitaka sy vandivandy ireny, izay ny siny fahatelo ho fenointsika.
Ny siny faha-efatra ny FITIAVAM-BAVAKA : Ho fenointsika dia ny fitiavam-bavaka ary izay no ampianarin’i Masina Maria atsika, ary indrindra amin’izao taona masina izao izay lazaintsika fa ny fianakaviana tsirairay ho fianakaviana misy an’Andriamanitra ka mivavaka, ka aoka ho tia vavaka isika amin’izay handray an-tànana bebe kokoa ny diosezintsika isika.
Fenoy ny siny faha-dimy ny FANDRAISANA AN-TANANA : Ny fandraisana an-tànana amin’ny lafiny rehetra ny diosezy fa indrindra amin’izao faha-60 taona izao.
Ary ny siny faha-enina ny FANOMPOANA : Ho entintsika dia ny siny fanompoana, aoka hanompo isika satria izay no maha-Eglizy ny Eglizy. Ho tahaka an’i Jesoa tsy tonga ho tompoina fa hanompo. Fenoy fanompoana, hifanao soa isika… »

Mgr Benjamin Ramoroson

Arseveka Mgr Benjamin Ramoroson

 Arsidiosezy Avaratra sy Atsinanana Madagasikara

Tsindrio eto raha hamaky ny toriteny rehetra …

Mgr Benjamin Ramoroson Toriteny_alahadyfaha2_taona D

  • 13
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *