Edito 14 avril 2019

Manomboka ny Herinandro Masina isika androany ; fotoana faratampony indrindra amin'ny fankalazana Kristiana.
Ny fijaliana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesoa Kristy ho velona tokoa mantsy no tena naha-olon'afaka antsika sy antoka ho antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Nijaly sy maty ho antsika i Kristy ary nandresy ny fahafatesana mba hananantsika ny fiainam-baovao ao aminy.

Nanolotra ny tenany ny Tompo, tsy teo amin'ny hazofijaliana ihany fa nanome ny nofony ho sakafo ihany koa, ankalazaina ny Alakamisy Masina ny nanorenany izany Sakramentan'ny vatana aman-drany izany.

Noho izany ry havana, Ndeha isika hiaina tanteraka izany Herinandro Masina izany, handini-tena, hanolotra ny fiainantsika, ny fijaliana sy ny fisedrana atrehintsika, ny fanantenana mamelona antsika amin'i Jesoa Kristy, koa na eo aza ny fitsapana sy ny karazam-pahoriana dia handresy miaraka amin'ny Tompo nitsangan-ko velona isika !

Semaine Sainte - Pâques 2019 avec la Communauté Catholique Malgache de Paris
  • 3
  •  
  •