image

Alarobia 5 Karemy (Jn 8,31-42) 21/03/2018

“Koa hoy Jesoa tamin’ireo Jody nino Azy: Raha mahatana ny Teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa,sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no haha-olona afaka anareo. Dia hoy ny navalin’izy ireo azy: Taranak’i Abrahama izahay, ary tsy mba nandevozin’olona na oviana na oviana, ka ahoana no ilazanao hoe: Ho olona afaka ianareo?Fa hoy Jesoa […]

image

Talata faha 5 Karemy B (Jn 8,21-30) 20/03/2018

“Izany no nilazako taminareo fa ho faty amin’ny fahotanareo ianareo; satria raha tsy mino ianareo fa Izaho no Izy, dia ho faty amin’ny fahotanareo ianareo.Dia hoy ry zareo taminy: Iza moa Ianao? ka hoy ny navalin’i Jesoa azy: izay lazaiko aminareo indrindra.Manana zavatra maro hilazana sy hitsarana anareo Aho; fa marina ilay naniraka Ahy, ary […]

image

Alatsinainy faha 5 Karemy B ( Mt 1,16-24) 19/03/2018

Fetin’i MD JOSEFA “Ary Josefa vadiny, noho izy lehilahy marina sady tsy ta-hanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina.Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy anjelin’ny Tompo niseho taminy, tamin’ny nofy, ka nanao hoe: Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao, fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy […]

image

Alahady 5 Karemy B (Jn 12,20-33) 18/03/2018

FANIRIANY NY HANANANTSIKA NY TENA FIAINANA Raha vao miteny hoe fananana izay dia manambara zavatra iray eo ampelan-tanana. Toy ny hoe manana aina: misy aina mitempo ao anaty, manana trano, manana boky, manana vata fahitalavitra. Fa ny mahagaga dia ny mifanohitra amin’izay no voalazan’i Jesoa. Manana izay manome. “Izay tia ny ainy no hahavery azy; […]

image

Sabotsy 4Karemy B (Jn 7,40-53) 17/03/2018

“Ny sasany tamin’izy ireo aza nitady hisambotra Azy; saingy tsy nisy sahy nitana Azy.Dia niverina tany amin’ny lohan’ny mpisorona sy ny Farisiana ny miaramila, ka nilazan’ireo hoe: Ahoana no tsy nitondranareo azy?Fa hoy ny navalin’ny miaramila: Tsy mbola nisy olona niteny tahaka iny Lehilahy iny.Dia hoy ny Farisiana tamin’ireo: Ianareo koa angaha voasolokiny ?Jereo ange […]

image

Zoma 4 Karemy B (Jn 7,1-30) 16/03/2018

“Dia gaga ny Jody ka nanao hoe: Ahoana re no ahaizany taratasy, nefa tsy nianatra Izy tsinona? Namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an’ilay naniraka Ahy. Ka raha misy te-hanao ny sitra-pon’Andriamanitra, dia hahalala na avy amin’Andriamanitra ny fampianarako, na miteny ho Ahy Aho. Izay miteny ho azy dia mitady […]

image

Alakamisy 4 Karemy B (Jn 5,31-47) 15/03/2018

“Izany akory tsy dia fitadiavako voninahitra amin’olombelona;fa fantatro ianareo, fa tsy manana ny fitiavana an’Andriamanitra ao aminareo.Avy Aho amin’ny anaran’ny Raiko, nefa tsy raisinareo; raha misy hafa avy amin’ny anaran’ny tenany anefa, dia horaisinareo ihany izy. Hataonareo ahoana kosa moa no fino? Koa aminareo samy ianareo no ilanareo ny voninahitrareo, fa ny voninahitra amin’Andriamanitra irery […]

image

Alarobia 4 Karemy B (Jn 5,17-30) 14/03/2018

“Lazaiko marina dia marina aminareo: Izay mihaino ny teniko sy mino izay naniraka Ahy no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina, fa efa niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo: Avy sady ary efa tonga sahady ankehitriny aza ny andro handrenesan’ny maty ny feon’ny Zanak’Andriamanitra, ka izay handre dia […]

image

Alahady Karemy faha 4B (Jn 3,14-21) 11/03/2018

RAHA MBA FANTATRAO MANKO NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANAO Mety efa hitantsika ny manjo ny olona latsaka ao anaty honahona, arakaraka ny hihetsiketsehan’ilay olona latsaka ao no vao maika mampilentika azy. Mila tanan’olona hafa ety ivelany manavotra izay vao mety ho avotra ilay olona latsaka ao. Toy izany koa isika eo amin’ny fiainana, tsy afaka ny hanavotra […]

image

Sabotsy 3 Karemy B (Lk 18,9-14) 10/03/2018

“Nisy roa lahy niakatra hivavaka tany an-tempoly: Farisiana ny iray ary poblikana ny anankiray.Nitsangana ilay Farisiana ka nivavaka tao am-pony hoe: Andriamanitra o, misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy poblikana itsy akory aza;mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary mandoa ny am-pahafolon’ny fananako rehetra.Fa […]