Talohan’ny fetin’ny Paka, fantatr’i Jesoa fa tonga ny fotoana hialany amin’izao tontolo izao ho any amin’ny Ray, ka rahefa notiaviny tokoa ny azy izay amin’izao tontolo izao, dia fara fitiavana no nataony taminyTohiny

« Ary tamin’izay ny anankiray tamin’ny roa ambin’ny folo lahy atao hoe Jodasy Iskariota nankany amin’ny lohandohan’ny mpisorona, ka nanao taminy hoe: Homenareo hoatrinona aho, dia hatolotro anareo izy?Tohiny