image

Zoma 15 B (Mt 12,1-8) 20/07/2018

“Tamin’izany andro izany Jesoa namaky ny tanimbary tamin’ny andro sabata, ary noana ny mpianany ka nioty salohim-bary, dia nihinana;fa nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza taminy hoe: Indro ny mpianatrao manao izay tsy fanao amin’ny sabata.Ary hoy izy taminy: Moa tsy novakinareo va izay nataon’i Davida raha noana izy sy izay nanaraka azy,fa niditra […]

Alarobia 15B (Mt 11,25-27) 18/07/2018

“Tamin’izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin’ny hendry sy be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa.Eny, misaotra aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny […]

image

Talata 15B (Mt 11,20-24) 17/07/2018

“Ary tamin’izay, dia nanomboka niteny mafy ireo tanana nanaovany fahagagana maro i Jesoa, satria tsy nibebaka ireo,ka nataony hoe: Loza ho anao, ry Korozaina, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no tany Tira sy Sidona no natao ny fahagagana natao taminareo, dia efa ho nibebaka ela tamin’ny akanjo malailay sy tamin’ny lavenona izy. […]

image

Alahady 15B (Mk 6,7-13) 15/07/2018

TSY MIASA IRERY ANDRIAMANITRA FA MILA ANTSIKA Manentana antsika kristianina katolika maneran-tany ny Papa François amin’ity volana Jolay 2018 ity mba hivavaka manokana ho an’ny Pretra sy hahatsapa ny mety faharerahana mianjady amin’izy ireo amin’ny fanantanterahana ny iraka nanirahan’Andriamanitra azy. Ny Pretra tokoa no Mpampianatra, Mpitantana ary Mpanamasina ny vahoakan’Andriamanitra. Nanolo-tena manokana tokoa izy ireo […]

image

Sabotsy 14B (Mt 10,24-33) 14/07/2018

“Moa tsy varifitoventy monja va no vidin’ny fody roa. Kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin’ny tany iray akory raha tsy avelan’ny Rainareo.Na ny volon-dohanareo aza dia efa voaisa avokoa.Koa aza matahotra, fa mihoa-bidy lavitra noho ny fody maro ianareo.Ary amin’izany izay rehetra hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona dia ho ekeko izy eo anatrehan’ny […]

image

Zoma 14B (Mt 10,16-23) 13/07/2018

“Indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan’ny amboadia, ka mba malina tahaka ny bibilava ianareo, ary mba tsotra toy ny voromailala.Mitandrema, fa hotorin’ny olona amin’ny fitsarany ianareo, sy hokapohiny ao amin’ny sinagogany;ary hoentiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny Amiko, mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin’ny jentily.Fa raha hatolony […]

image

Alakamisy 14B (Mt 10,7-15) 12/07/2018

“Ary raha mandeha ianareo, mitoria hoe: Efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roahy ny demony: nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana.” Ny Fanjakan’ny Lanitra dia tsy iza fa i Jesoa , olona tonga hamonjy sy hizara Fiadanana. Nahazo Fanomezana maro saro-bidy avy Aminy isika koa aoka hahay hizara […]

image

Alarobia 14B (Mt 19,27-29) 117/2018

Fetin’i MD BENOÎT anio “Namaly Piera ka nanao taminy hoe: Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra, ary nanaraka anao, ka inona ary no ho azonay? Hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina aminareo fa raha mby amin’ny andro fanavaozana, ny Zanak’olona dia hipetraka eo amin’ny fiketrahan’ny fiandrianany; ary ianareo izay nanaraka ahy koa hipetraka amin’ny fiketrahana […]

Pope Francis blesses new cardinal Desire Tsarahazana of Madagascar during a consistory ceremony to install 14 new cardinals in Saint Peter's Basilica at the Vatican, June 28 2018. REUTERS/Tony Gentile

Alahady 14B (Mk 6,1-6) 08/07/2018

Taiza no nahazoan’izy io izany rehetra izany? Fahendrena manao ahoana izao nomena Azy izao ? ” (Mk 6, 2) Ny mahazatra antsika manko raha misy olona malaza ka mampianatra na manome toro-hevitra, tsy ny zavatra lazainy no tena hifantohana fa ny mombamomba an’ilay olona. Iza io olona io ? Iza no fianakaviany ? Tsy olona […]