Alahady 14 Oktobra 2018 – Alahady Tsotra faha 28 Mandavantaona B

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 10, 17-30 Tamin’izany andro izany, nony nivoaka handeha i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany, ka nanontany Azy hoe: “Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay?” Ary hoy i Jesoa taminy: “Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra […]

Alahady tsotra faha-27 Mandavan-taona B

Mk. 10, 2-16   Aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona. Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa ny Farisianina mba haka fanahy Azy ka nanontany hoe: “Mahazo misao-bady va ny lehilahy?” Ary izao no navaliny azy ireo: “Ahoana no nandidian’i Môizy anareo?” Dia hoy izy: “Nomen’i Môizy alalana hanao taratasy fisaoram-bady sy hisao-bady ny lehilahy”. Fa hoy […]

Alahady 30 Septambra 2018 – Alahady faha-26 Manadavan-taona B

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 37-42. 44. 46-47 Izay tsy manohitra anareo, dia momba anareo. Raha ny tananao no manafintohina anao, tapaho izy. Tamin’izany andro izany, namaly ny tenin’i Jesoa i Joany ka nanao taminy hoe: “Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony amin’ny Anaranao izahay; nefa tsy namantsika ka noraranay”. Fa hoy […]

Teny soa sakafo – Alahady tsotra faha-25 mandavantaona B – 23/09/2018

“ Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 29-36 “Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia namaky an’i Galilea, ary tsy tian’i Jesoa ho fantatr’olona izany, fa nampianatra ny mpianany Izy ary nanao taminy hoe: “Hatolotra eo an-tanan’ny olombelona ny Zanak’olona, dia hovonoiny fa hitsangan-ko velona Izy raha afaka hateloana aorian’ny nahafatesany”. Tsy […]

alarobia

Alarobia 24 B(Lioka 7, 31-35)19/09/2018

« Ary hoy ny Tompo: Hohariko amin’iza re ny olona amin’ity taranaka ity, ary tahaka an’iza izy? Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe: Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy hianareo; nanao hira izahay mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany hianareo. Fa tonga Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe: […]

pere edmond andriambololona

NOHO NY HERIN’NY FANAHY MASINA » (Rm 15, 13)

Faly miarahaba antsika rehetra ! Io fifaranan’ny tenin’i Md Paoly ao amin’ny taratasiny ho an’ny Kristianina tany Roma,toko faha-15, andininy faha-13 io, andininy izay miendrika tso-drano no noraisiko ho teny fanevan’ny fiainako tamin’ny nanamasinana ahy ho Pretra ny 10 Aogositra 2002. Pre-tran’ny Diosezin’i Miarinarivo ny tenako ; nisahana andraikitra vitsivitsy tao amin’ny Diosezy ary avy […]

sambatra

Alarobia 23B (Lk 6, 20-26) 12/09/2018

“Tamin’izay, dia niatrana nijery an’ireo mpianany izy, ka nanao hoe: Sambatra hianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan’ny lanitra. Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa ho voky hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly hianareo. Ho sambatra hianareo raha hankahalain’ny olona, horoahiny amin’ny fikambanany, hotevatevainy aryholaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’olona. Mifalia hianareo […]

vavaka

Talata 23B (Lk 6, 12-19) 11/09/2018

“Ary tamin’izany andro izany, dia lasa tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, ka nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina. Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly: dia Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, Jakoba sy Joany, Filipo sy Bartelemy, Matio sy […]

tanana_2

Alatsinainy 23B (Lk 6, 6-11) 10/09/2018

“Indray sabata hafa koa dia niditra tao amin’ny sinagoga izy ka nampianatra, ary nisy lehilahy anankiray maty tànana an-kavanana teo. Tamin’izay dia nitsikilo azy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana na hanasitrana amin’ny andro sabata izy na tsia, mba hahitany antony hiampangana azy. Fa fantatr’i Jesoa kosa ny hevitr’izy ireo, ka hoy izy tamin‘ilay maty tànana: […]

rambaud

UN NOUVEL AUMÔNIER, UN NOUVEAU PASTEUR !

Régulièrement, dans la vie de nos communautés chrétiennes, le temps de la rentrée est l’occasion d’un grand remue-ménage : le Père part, un autre Père arrive. Les yeux brouillés par le départ du premier retrouvent un peu de vivacité pour scruter les signes accompagnant l’arrivée du nouveau et enfin pour l’observer, avec une grande bienveillance […]