Asabotsy aorian’ny Noely – Md. Matio 10,17-22 – 26/12/2020

Fetin’ny Md Etiena (Maritiry voalohany).

« Mitandrema, fa hotorin’ny olona amin’ny fitsarany hianareo, sy hokapohiny ao amin’ny sinagogany;
ary hoentiny eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka hianareo noho ny amiko, mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin’ny jentily.
Fa raha hatolony hianareo, dia aza manahy izay fomba fandaha-teny na izay teny holazainareo, fa hatoro anareo eo no ho eo ihany izany;
satria tsy hianareo no hiteny, fa ny Fanahin’ny Rainareo no hiteny ao aminareo.
Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny hovonoina, ny ray hanolotra ny zanany, ny zanaka hiodina amin’ny rainy aman-dreniny ka hamono azy;
ary ho halan’ny olona rehetra hianareo noho ny anarako; fa izay haharitra hatramin’ny farany no ho voavonjy. »

Tompo ô, enga anie izahay mba hanahaka an’i Masindahy Etiena hajainay anio ka ho tia ny olon-drehetra na ny fahavalonay aza, fa mankalaza ny nahaterahany di izy ilay nahay nivavaka ho an’ny mpanenjika azy.

Fr Florent.

  •  
  •  
  •