Asabotsy 32A – (Md. Lioka 18,1-8) – 14/11/2020

« Ary nanao fanoharana tamin’izy ireo koa izy, momba ny tsy maintsy ivavahana lalandava sy amim-paharetana.
Hoy izy: Tany amin’ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an’Andriamanitra sy tsy mena-maso olona.
Ary tao amin’izany tanàna izany koa, dia nisy mpitondratena anankiray nankao aminy matetika nanao hoe: Omeo rariny aho amin’ilay miady amiko;
fa tsy nanaiky na oviana na oviana izy. Kanjo tamin’ny farany dia hoy izy anankampo: Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra aza aho sy tsy mena-maso olona,
dia manahirana ahy ity mpitondratena ity, ka homeko rariny izy mba tsy hiverimberina mandrakariva hanorisory ahy.
Ary henoy, hoy ny Tompo, izay lazain’ilay mpitsara tsy marina,
ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary tsy halaky hamonjy azy?
Lazaiko aminareo fa homeny rariny haingana izy ireo. Kanefa rahefa tonga ny Zanak’olona, moa mba hahita finoana etý ambonin’ny tany izy? »

Andriamanitra dia manan-karem-pahasoavana ka tsy hamela ny zanak’olombelona ho irery, izay mino sy matoky azy n’inon’inona sedra-piainana.
Izy no ilay Alpha sy Omega.
Izy no Finoana sy Fitiavana.
Raiso ny Ampinga dia ho Voavonjy ianao.
Dieu ne laisse pas son enfant quoiqu’il en soit car il est Gracieux et Miséricordieux pour tous.
Ayez la Foi et ne relâchez pas.
Amen
Anatolie RAZAIARIMALALA
  •  
  •  
  •