Asabotsy 2B Karemy (Lk 15,1-3.11-32) 03/03/2018

Ny Evanjely androany dia fanoharana mitantara ilay zaza mpandany, fa indrindra indrindra ny fitiavan’ny Ray tsy misy fetra : “anao avokoa izay rehetra ananako”.  Tsy manery antsika Izy fa avelany manapakevitra isika na hijanona na handao. Toy ny akohokely latsakaka an-kady anefa isika rehefa manadino sy manalavitra Azy amin’ny fitondran-tena ratsy sy fitiavan-tena.

Andriamanitra dia fitiavana, mpamindra fo, ary faly lalandava mandray antsika zanany. « Mbola lavitra kosa izy, dia nahatazana azy rainy, ka onena nidodododo nitsena azy, ary namihina ny vozony sy nanoroka azy » : tahaka izany no ataon’Andrimanitra amintsika isaky ny manantona Azy amin’ny alalan’ny Sakramentan’ny Fampihavanana isika.

Lehibe ny famindrampon’Andriamanitra, ka na eo aza ny fahotana sy ny ratsy vitantsika, rehefa miverina Aminy sy mibebaka marina isika “Dada ô! efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hantsoina hoe zanakao intsony”, dia raisiny am-pitiavana sy ilazany hoe : « ity zanako ity dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray ».

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *