Asabotsy 24B (Lk 8, 4-15) 18/09/2021

« Ary nisy vahoaka betsaka tafavory tao avy tamin’ny tanàna maro hanatona azy, dia nanao fanoharana izy hoe:
Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voany; ary nony namafy izy, ny sasany latsaka tany amoron-dàlana ka sady voahitsakitsaka no notsindrohin’ny voro-manidina; ny sasany latsaka tamin’ny vato ka nalaky nitsimoka, nefa nalazo satria tsy nisy mando;
ny sasany latsaka tamin’ny tsilo ka niara-naniry tamin’ny tsilo, dia voagejany; ary ny sasany latsaka tamin’ny tany tsara ka naniry, dia namoa injato heny. Rahefa nilaza izany izy dia niantso hoe: Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana.
Nanontanian’ny mpianany azy izay hevitr’izany fanoharana izany, ka izao no navaliny azy:
Hianareo no nomena ny hahalala ny zava-miafina amin’ny fanjakan’Andriamanitra, fa ny hafa kosa dia fanoharana no atao aminy, mba hijery izy fa tsy hahita, ary handre fa tsy hahafantatra. Ka izao àry no hevitr’izany fanoharana izany:
Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Ireo teny an-dàlambe no izay nandre, fa avy ny demony ka manesotra ny teny ao am-pony, sao mino izy ka ho voavonjy. Ireo latsaka tamin’ny vato no izay nandre sady nandray ny teny an-kafaliana, nefa tsy latsa-paka izy ka tsy maharitra amin’ny finoana, fa miala nony mby amin’ny andron’ny fakam-panahy. Ireo latsaka tamin’ny tsilo no izay nandre, fa nony mandeha izy dia poritin’ny fiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan’izao fiainana izao, ka tsy mahavanom-boa.
Fa ireo latsaka amin’ny tany tsara kosa no izay mihaino ny teny amin’ny fo marina sy tsara, ka mitandrina azy sy mamoa amin’ny faharetana. »

Nous pouvons remercier les disciples qui ont osé avouer à Jésus qu’ils n’ont pas compris le sens de la parabole; grâce à leur aveu d’ignorance, nous avons droit à l’explication par Jésus lui-même. Il dévoile que la semence c’est la Parole de Dieu et que les quatre endroits où le grain tombe sont quatre comportements possibles à l’égard de la Parole ; c’est l’occasion pour nous d’examiner quelle est notre relation face à l’Evangile .

« Au bord du chemin » : ce sont les simples curieux d’un moment , ceux qui ont entendu un moment la Parole mais sont vite attirés par autre chose . « Dans les pierres » : ceux qui s’enthousiasment , car touchés par la Parole, mais qui ne résistent pas dans les épreuves et les tentations . « Dans les ronces » : : ils ont vraiment rencontré le Seigneur , mais les soucis de la vie, l’agenda, la richesse, entrent en concurrence avec la vie avec le Seigneur . « La bonne terre » : là où la Parole de Dieu peut s’épanouir et porter du fruit . Pour y arriver, il faut intérioriser la Parole, la nourrir par une vie de prière.
Seigneur, je peux passer par ces quatre comportements selon différentes périodes de ma
vie. Donne -moi ton Esprit de force, d’intelligence, pour tenir dans les moments difficiles et
ainsi m’accrocher à ta Parole ; apprends-moi à t’écouter et à me nourrir de ta Parole.

Fara Rasolojaona

  •  
  •  
  •