Asabotsy 23A (Lk 6,43-49) 12/09/2020

« Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, na hazo ratsy mamoa voa tsara.
Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy mioty aviavy amin’ny tsilo, na voaloboka amin’ny voaroitsilo.
Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony; ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin’ny rakitra ratsin’ny fony; fa ny be ao am-pony no itenenan’ny vavany.
Ary nahoana hianareo no miantso ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko?
Hasehoko anareo izay azo anoharana ny olona rehetra manatona ahy ka mihaino ny teniko sy manatanteraka azy: tahaka ny olona anankiray manao trano izy, izay nihady lalina aloha vao nandatsaka ny fototra eo ambonin’ny vatolampy, ka nony tondraka ny rano dia nasian’ny riaka mafy izany trano izany, nefa tsy nampihontsina azy akory izany, satria tsara orina tambony vatolampy izy.
Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka, dia tahaka ny olona anankiray nanorina ny tranony eo ambonin’ny tany tsy àry fototra, ka vao nasian’ny riaka, dia nirodana niaraka tamin’izay, ary loza ny faharavan’izany trano izany. »

« Ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara ». Mahalaza hevitra roa izany ohabolana izany anio ho antsika Kristianina, mpianatr’i Jesoa. Ny tsara indrindra no nomeny ary Izy no ohatra tokony harahintsika, raha te handova ny Fanjakan’ny lanitra dieny ety an-tany isika. Ny vokatr’izany dia mafy orina : afaka hisedra ny tafiotra sy ny onja mahery indrindra amin’ny fiainana isika, satria hanjakan’ny Fanahy Masina.

Jesoa Mpamonjy ô, matoky Anao izahay, omeo ny Fitiavanao hitiavana, ny Fanahinao hankatoavana ny didinao, tsy hihaino fotsiny fa hiaina ny Teninao, mba hamoa tsara sy haharitra mandrakizay. Amen. 

Hanitr’Ony

  •  
  •  
  •