Asabotsy 22B (04/09/2021) Md. Lioka 6, 1-5

“Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesoa, dia nioty salohim-bary ny mpianany, ka nohaniny nony efa nokosokosohiny tamin’ny tànany. Dia hoy ny Farisiana sasany taminy: Nahoana hianareo no manao ny tsy fanao amin’ny sabata? Ary Jesoa namaly azy hoe: Tsy novakianareo va izay nataon’i Davida raha noana izy mbamin’izay nanaraka azy, fa niditra tao an-tranon’Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra, dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany? Sady nampiany hoe: Ny Zanak’olona no tompon’ny sabata.”

Tsy ny asa andidian’ny lalàna no hanamarinana ny olona fa ny finoana an’i Jesoa Kristy.
“Jesoa Tompo ô, ampio izahay mba hametraka anao foana ho loha-laharana amin’ny fiainanay. Amen”

Fenomanana Rakotomahefa.

  •  
  •  
  •