Asabotsy 2 Janoary Taona B

« Ary izao no nambaran’i Joany raha naniraka mpisorona sy levita, avy tany Jerosalema, hankany aminy ny Jody mba hanontany azy hoe: Iza moa hianao?
Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe: Tsy Kristy aho.
Dia nanontany azy izy ireo nanao hoe: Iza àry? Elia va hianao? Fa hoy izy: Tsy izy aho. Ilay Mpaminany va hianao? Fa hoy ny navaliny: Tsia.
Ka hoy izy ireo taminy: Iza àry hianao, mba hitondranay valy amin’izay naniraka anay? Ataonao ho iza ny tenanao?
Dia hoy izy: Izaho no feon’ny miantso any an’efitra hoe: Ahitsio ny làlan’ny Tompo, araka izay voalazan’Izaia mpaminany.
Ary Farisiana ireo iraka ireo.
Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe: Nahoana àry hianao no manao batemy raha tsy Kristy, na Elia, na ilay Mpaminany?
Ka novalian’i Joany hoe: Izaho manao batemy amin’ny rano; fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo,
dia ilay avy ao aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny kofehin-kapany aza aho.
Tany Betania an-dafin’i Jordany, izay nanaovan’i Joany batemy, no natao izany zavatra izany. »
Tsy niafina i Joany Batista fa nilaza ny marina raha nanontanian’ny olona ny momba azy. Ny efitra eto dia ilay toerana mangina ao am-pontsika, izay hahafahantsika mihaino an’Andriamanitra.
Miantso antsika i Joany anio mba hanokatra ny fontsika feno tahotra, tebiteby, ho an’ilay Jesoa toa antsika. Te hibitsika amintsika izy, fa mazana noho ny tabataban’izao tontolo izao dia tsy maheno azy isika.
Amin’izao taona vaovao izao ary, dia manentana antsika hijanona fotoana fohy, hihaino izay sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika.
Larissa
  •  
  •  
  •