Alatsinainy 32A – (Md. Joany 2, 13-22) – 09/11/2020

Fankalazana ny Nanokanana ny Bazilikan’i Latran

« Ary akaiky ny Pakan’ny Jody, ka niakatra tany Jerosalema Jesoa.
Hitany tao anatin’ny tempoly ny mpivarotra omby aman’ondry sy voromailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao,
ka nanao kotopia tamin’ny tady madinika izy, dia nandroaka azy rehetra mbamin’ny omby aman’ondry hiala amin’ny tempoly; nararany ny volan’ny mpanakalo vola, nazerany ny latabatra,
ary hoy izy tamin’izay nivaro-boromailala: Esory eto ireo, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranon’ny Raiko.
Dia tsaroan’ny mpianany fa efa voasoratra hoe: Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko.
Fa niteny kosa ny Jody ka nanao hoe: Inona no famantarana asehonao aminay no manao toy izao hianao?
Dia namaly azy Jesoa nanao hoe: Ravao ity tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana.
Ka hoy ny Jody: Enina amby efa-polo taona no nanaovana ity tempoly ity, ka hianao ve dia hanangana azy indray amin’ny hateloana e?
Ny vatany anefa no tempoly nolazainy.
Ary nony tafatsangana tamin’ny maty izy, dia tsaroan’ny mpianany fa voalazany izany, ka nino ny Soratra Masina sy ny teny voalazan’i Jesoa izy ireo. »

Andriamanitra ô, ireo mpino, vato velona sy voafantina no andrafetanao fonenana mandrakizay ho Anao; koa ampitomboy ao amin’ny eglizinao ny herin’ny fahasoavana nomenao, mba hampirafitra ny vahoaka mino Anao hatrany, hijoro ho ilay Jerosalema fonenana any an-danitra. Amen

Frère Florent

  •  
  •  
  •