Alatsinainy 27B (Lc 10,38-42) 08/10/2018

« Raha mbola nandeha izy ireo dia niditra tamin’ny vohitra anankiray Jesoa, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy tao an-tranony. Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny; fa Marta kosa sahirana tamin’ny fanompoana be. Dia niato kely izy ka nanao hoe: Tompoko, tsymampaninona anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery? Mba asaovy manampy ahy re izy. Fa namaly ny Tompo ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro tadiavina sy be tebiteby hianao, nefa zavatra iray monja no ilaina; fa Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy halana aminy. »

Tompo ô, azon’ny rotoroton’ny fiainana sy ny tebiteby izahay indraindray, hany ka lasa manao fampitahana amin’ny hafa sy maniry hanana valisoa tsara kokoa lalandava. Variana amin’ny fiainan’ny hafa izahay toy izay mifantoka amin’ny firaisanay Aminao. Aoka ho feno Anao ny fonay, ry Jesoa, ka n’inona n’inona ataonay, na amin’ny fotoana fiasàna na amin’ny fotoana fibanjinana sy fihainoana, dia hataonay ho Anao tanteraka izany.

Natacha

 

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *