Alatsinainy 27B (Lc 10,25-37) 08/10/2018

« Ary indro mpampiana-dalàna anankiray nitsangana haka fanahy azy ka nanao hoe: Tompo ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesoa taminy: Inona no voasoratra ao amin’ny Lalàna ary ahoana no famakinao azy? Ary namaly izy ka nanao hoe: Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra, ary ny namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy Jesoa taminy: Marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona hianao. Fa nitady hanamarin-tena ralehilahy ka nanao tamin’i Jesoa hoe: Iza àry no namako? Ary hoy Jesoa taminy: Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jerikao, azon’ny jiolahy, ka nendahany ny lambany, nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin’izany làlana izany ka nahita azy, nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo, nahita azy, nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nivahiny tonga teo aminy, ka nangoraka nony nahita azy. Nanatona azy izy, dia namehy ny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy, vao nampitaingina azy ny soavaliny, sy nitondra azy tany an-tranom-bahiny ka nitsabo azy. Nony ampitso, dia naka denie roa izy ka nomeny ny tompon-trano, ary nataony hoe: Tsaboy izy, ary na hoatrinona na hoatrinona laninao mihoatra noho ireny, dia honerako rahefa miverina aho. Iza amin’izy telo lahy no ataonao ho naman’ilay azon’ny jiolahy? Dia hoy ilay mpampiana-dalàna: Ilay niantra azy. Mandehana àry, hoy Jesoa taminy, ka manaova toy izany koa. »

Olona maro samihafa no mihaona amintsika isanandro. Mazàna izay manasoa na mitovy amin’ny tena no arahabaina sy ampiana. Ny hafa kosa mety voatsikera na tsy jerena akory, kanefa mety mila fanampiana.
« Iza àry no namako? » Mampianatra antsika Jesoa tsy hanavakavaka fa handray ny olona rehetra ho namana, ary hamonjy ny ory.
Tompo ô, ampio izahay hahita ny fahasahiranan’ny hafa ka ho tsara fanahy sy hanampy azy ireo.

Natacha

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *