Alatsinainy 25B (Lk. 8, 16-18) 20/09/2021

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny vahoaka nanao hoe: “Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. Koa tandremo àry ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no halaina aminy hatramin’izay heveriny ho ananany aza.”
Jesoa androany dia miteny amin’ny mpianany mba tsy hihaino ny teniny fotsiny izay voalazany fa hahatakatra ny hafatra ao ambadik’ireo teny ireo. Matetika i Jesoa refa mampianatra dia mampiasa fanoharana. Anisan’izany ny fanoharana momba ny mpamafy.  Ireo tonga amin’ny tany tsara, ireo no mihaino ny teny, mitazona izany ankintsim-po ary manana faharetana. Mila mahay mihaino ny tenin’Andriamanitra isika sy mahatakatra ny hafatra tian’Andriamanitra amintsika ka hahazoantsika vokatra tsara eo amin’ny fiainam-panahintsika. Faharoa, ho an’i Jesoa ny mandrehitra jiro ka manafina azy ao  ambanin’ny tavoara na ao ambanin’ny farafara dia hadalana.  Satria tsy mamaly  ny tanjona kendrena izany.  Ny tanjon’ny olona iray raha handrehitra jiro izy dia fanampy azy hahita mazava izay zavatra tiany ho hitany ao anatin’ny haizina. Ny tenin’Andriamanitra dia fahazavana manilo ny fiainantsika. Ka refa mahazo izany fahazavana izany isika dia manana adidy hizara azy amin’ny  hafa. Ny teny hoe mazava dia maneho ny fahamarinana rehetra ao amin’Andriamanitra ary mifandray amin’ny hafatra momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Tsy afaka mijanona ho tsiambaratelo na ho an’ny vondron’olom-bitsy ny tenin’Andriamanitra fa ohatra ny masoandro be lohataona manazava ny tany tontolo.
Soeur Olga
  •  
  •  
  •