Alatsinainy 24B (Lk 7, 1-10) 13/09/2021

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa rahefa tapitra nampandre toriteny maro tamin’ny vahoaka, dia niditra tao Kafarnaôma. Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty. Nony nandre ny amin’i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jody ho any aminy mba hangataka Azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny. Ary rahefa tonga tany amin’i Jesoa izy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: “Mendrika hanaovanao izany izy, fa sady tia ny firenentsika no nanao ny sinagôgantsika aza. Dia niara-nandeha tamin’izy ireo i Jesoa. Fa nony mby teo akaikin’ny trano Izy dia nampaniraka ny sasantsasany tamin’ny sakaizany ilay kapiteny hilaza aminy hoe: “Tompo ô, aza dia misahirana toy izao re, fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko akory aho; ary na dia ny tenako aza dia noheveriko ho tsy mendrika hanatona Anao akory, fa manonòna teny iray monja, dia ho sitrana ny ankiziko. Fa izaho olona manan-dehibe mba mifehy miaramila koa, ka ny anankiray ilazako hoe: “Mandehana”, dia mandeha; ny anankiray ataoko hoe: “Avia”, dia avy; ary ny mpanompoko koa hoe: “Ataovy izany”, dia manao izy.” Gaga i Jesoa nony nandre izany, ka nitodika ny vahoaka nanaraka Azy nanao hoe: “Lazaiko marina aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin’i Israely aza.” Ary nony tafaverina tao an-tranon’ilay kapiteny ireo iraka, dia nahita fa sitrana ilay ankizilahy narary. »

 

Amin’ny fanantonana an’Andriamanitra dia ilaina ny fanetren-tena, fahatokisana (confiance) ary Finoana. Ohatra velona amin’izany ny finoana lalina nananan’ilay Kapiteny.  Inona no nahatonga azy natoky fa horaisin’i Jesoa ny fangatahany? Satria fantany fa ao amin’i Jesoa ny fahefana sy ny famindram-pon’Andriamanitra. Misy ny zavatra tsy vita samy irery fa ilaina ny fanohanana avy amin’ny hafa. Izay ilay hoe vavaky ny maro mahataka-danitra. Manana ireo olomasina maro isika izay manohana antsika am-bavaka. Mila matoky azy ireo isika fa mivavaka ho antsika izy ireo. Ohatra ny fiangaviantsika ny mpiara-belona amintsika mba hivavaka ho antsika. Mitaky fanetren-tena izany rehetra izany.

Sr Olga.

  •  
  •  
  •