Alatsinainy 24B (Lc 7, 1-10) 17/09/2018

« Rahefa tapitra nampandre ny vahoaka izany toriteniny rehetra izany Jesoa, dia niditra tao Kafarnaoma. Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty. Nony nahare ny amin’i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jody ho any aminy mba hangataka azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny. Ary rahefa tonga tany amin’i Jesoa izy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: Mendrika hanaovanao izany izy, fa sady tia ny firenentsika no nanao ny sinagogantsika aza. Dia niara-nandeha tamin’izy ireo Jesoa. Fa nony mby teo akaikin’ny trano izy, dia nampaniraka ny sasantsasany tamin’ny sakaizany ilay kapiteny hilaza aminy hoe: Tompo ô, aza dia misahirana toy izao re, fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko akory aho; ary na dia ny tenako aza dia noheveriko ho tsy mendrika hanatona anao akory, fa manonòna teny iray monja, dia ho sitrana ny ankiziko. Fa izaho olona manan-dehibe mba mifehy miaramila koa, ka ny anankiray ilazako hoe: Mandehana, dia mandeha; ny anankiray ataoko hoe: Avia, dia avy; ary ny mpanompoko koa hoe: Ataovy izany, dia manao izy. Gaga Jesoa nony nandre izany, ka nitodika ny vahoaka nanaraka azy nanao hoe: Lazaiko marina aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin’Israely aza. Ary nony tafaverina tao an-tranon’ilay kapiteny ireo iraka, dia nahita fa sitrana ilay ankizilahy narary. »

Finoana, fanetren-tena, fibebahana, fitiavana : maro ireo toetra ananan’ity kapiteny ity tsara ho ohatra ho antsika rehefa miresaka sy mangataka zavatra amin’i Jesoa isika.
Jesoa Tompo ô, ampianaro izahay tsy hanavakava izay tsy mitovy aminay, fa hitia ny olona rehetra sy hanampy azy, indrindra ireo marary sy tra-pahoriana.
Tahaka ity kapiteny ity, dia amin’ny fo mahatoky sy feno fanetren-tena no ilazanay hoe :
« Tompo ô, tsy mendrika ny hidiranao ato amiko aho, fa manonòna teny iray, dia ho sitrana ny fanahiko. »

Natacha

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *