Alatsinainy 24A (Jn 3,13-17) 14/09/2020

Fankalazana Fanandratana ny Hazo Fijaliana
« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’i Nikôdema nanao hoe: Ary tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny Zanak’olona izay any an-danitra.
Tahaka ny nanandratan’i Moizy ny bibilava tany an’efitra no tsy maintsy hanandratana ny Zanak’olona koa,
mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka tamin’izao tontolo izao, mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao »
Ny zavatra voalaza eto amin’ity tenin’Andriamanitra anio ity dia iray amin’ireo tena zava-dehibe indrindra ao amin’ny Soratra Masina satria manambara ny famonjena .
I Nikodemosy dia mpampianatra ny Israely ,farisiana ary olona neke-teny kanefa dia tsy nahalala ny lalam-pamonjena akory. Toy izany koa ny maro amintsika : makany am-piangonana , mamaky baiboly , mahalala ny tenin’Andriamanitra na mizara ny tenin’Andriamanitra aza nefa dia tsy mandray ny fampianarana , mifanohitra amin’ny sitrampon’Andriamanitra ny fianantsika ,mitovy amin’ ny fiainan’i Nikodemosy ny fiainantsika , raha mamaky ny baiboly isika dia mahalala fa tamin’ny zanak’ Israely tany an’efitra ,izay nijery ilay bibilava varahina nasandratr’i Môizy dia sitrana tamin’ny aretiny avokoa. Eto dia miantso antsika Andriamanitra fa izay rehetra manantona an’i Jesoa, milaza fa mino azy, dia ho vonjena ka ahazo ny fiainana mandrakizay .
Manana anjara amin’izany famonjena izany isika rehetra ka anjarantsika no misafidy mba hibebaka ary handray ny tenin’Andriamanitra mba hanova ny fiainantsika ahazoantsika ny fiainana mandrakizay.
RANIVOARINORO
  •  
  •  
  •