Alarobia Faha efatra amin’ny Paka -28/04/2021 – Md Joany 12,44-50

« Ary niantso Jesoa nanao hoe: Izay mino ahy, dia tsy izaho no inoany, fa izay naniraka ahy;
ary izay mahita ahy, dia mahita izay naniraka ahy.
Tonga amin’izao tontolo izao ho fahazavana aho, mba tsy hitoetra ao anatin’ny maizina izay rehetra mino ahy.
Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina azy, dia tsy mitsara azy aho; satria tsy hitsara izao tontolo izao no nahatongavako fa hamonjy azy.
Izay manamavo ahy ka tsy mandray ny teniko, misy izay hitsara azy: dia ny teny voalazako no hitsara azy amin’ny farandro,
satria tsy niteny ho ahy aho, fa ny Ray izay naniraka ahy no nandidy izay tsy maintsy holazaiko sy hampianariko.
Ary fantatro fa ny didiny no fiainana mandrakizay. Koa ny zavatra lazaiko àry, dia lazaiko araka ny voalazan’ny Ray tamiko. »

Amin’ity evanjely anio ity dia manamafy Jesoa fa ny Ray no naniraka azy ary izay voalazan’ny Ray taminy no lazainy sy ampianariny. Tsy miteny ho azy izy fa mampita izay nolazain’ny Ray.

“Tompo ô, omeo finoana feno sy lavorary toy an’I Jesoa Kristy izahay ahafahanay mihaino sy mampiatra ny teninao sy izay sitrakao amin’ny fiainanay”

Nadia RAVELONANDRO

 

  •  
  •  
  •