Alarobia 30 desambra 2020, Taona B – Md. Lioka 2, 36-40

« Tamin’ny andro nanoloran’ny ray aman-dreniny an’i Jesoa tao an-tempoly, dia nisy koa tao mpaminany vavy anankiray, dia i Ana, zanak’i Fanoela, fokon’i Asera; efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany taorian’ny naha-virjiny azy ary efa mpitondratena tokony ho efatra amby valopolo taona, sady tsy niala tao amin’ny tempoly, fa nanompo an’Andriamanitra andro aman’alina tamin’ny fifadian-kanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin’izany fotoana izany, ka nidera an’Andriamanitra, ary nilazalaza ny Zaza tamin’izay rehetra niandry ny fanavotana an’i Jerosalema. Ary nony tanterak’izy ireo ny zavatra rehetra araka ny Lalàn’ny Tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànany izy. Ary nitombo nihanatanjaka ny Zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan’Andriamanitra. »

Ny filazalazana nataon’i Ana momba an’i Jesoa ho an’ireo izay niandry ny fanavotana tao Jerosalema dia nanambara fa tonga ny Mpamonjy ary mampanantena fa Izy no hanafaka azy ireo. Koa aoka izao nahaterahan’i Jesoa zazakely izao hanafaka antsika amin’izay mety ho vesatra rehetra mandalo amin’ny fiainantsika amin’izao fotoana izao. Hitondra ihany koa rivo-baovao  eo amin’ny toe-po sy fanahintsika tsirairay avy eo amin’ny fanasoavana ireo mpiara-belona amintsika.

Eric RAKOTOMALALA.
  •  
  •  
  •