ALAROBIA 29/12/2021 – Andro faha-5 amin’ny Havaloan’ny Noely (Taona D) – Lk. 2, 22-35

« Rahefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn’i Môizy, dia nentin’ireo ray aman-dreniny ho any Jerosalema i Jesoa mba hatolotra amin’ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin’ny Lalàn’ny Tompo hoe: “Ny lahy voalohan-teraka rehetra dia hatao hoe: masina ho an’ny Tompo”, ary mba hanatitra fanatitra domohina roa, na zana-boromahailala roa, araka ny voalaza ao amin’ny Lalàn’ny Tompo. Ary indro, nisy lehilahy atao hoe Simeôna tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an’i Israely, ary tao aminy ny Fanahy Masina sady efa nanambaran’ny Fanahy Masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany an’i Kristin’ny Tompo. Dia nentin’ny Fanahy Masina izy hankao amin’ny tempoly, ka nony nitondra an’i Jesoa zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidin’ny Lalàna ny aminy, dia nitrotro Azy izy ka nisaotra an’Andriamanitra nanao hoe: “Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao amim-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao, izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, dia fahazavana hanilo ny Jentily sady voninahitr’i Israely olonao.” Dia gaga ny ray aman-drenin’ny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy. Ary nitso-drano azy ireo i Simeôna, ka nilaza tamin’i Maria renin’ny Zaza hoe: “Indro, itý Zaza itý no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin’i Israely ary ho famantarana hotoherina, — ary ny fanahinao aza hotanterahin-tsabatra, — mba hiseho ny hevitry ny fo maro.” »

Joseph et Marie ont tenu à respecter la tradition en présentant Jésus au temple, même s’ils savaient très bien le contexte sur la divinité de Jésus. Cela leur a permis de rencontrer Syméon et leur a donné une confirmation de plus sur le fait que Jésus est le Messie. Ce Syméon est un personnage à part entière, un témoin de la foi et de la confiance en Dieu. Il fait le pont entre ce qui a été prédit avant et après l’arrivée de Jésus et donne aussi aux parents de Jésus un petit aperçu du futur.
Et surtout, Symeon nous prouve aussi que la rencontre avec Jésus, pour recevoir sa lumière, est tout à fait possible: il faut seulement être attentif, bien préparer le terrain et attendre le moment prévu pour cela.

Ambroise R.

  •  
  •  
  •