Alarobia 28A (Lioka 11, 42-46) – 14/10/2020

« Fa loza ho anareo, ry Farisiana, satria ny fahafolon’ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra aloanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an’Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory; nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa.
Loza ho anareo, ry Farisiana, fa tia ny toerana voalohany ao amin’ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja hianareo.
Loza ho anareo, fa toy ny fasana tsy hita hianareo, ka hitsahin’ny olona fa tsy fantany.
Dia niteny ny mpampiana-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, raha izany no ataonao, dia manala baraka anay koa hianao.
Fa hoy Jesoa: Loza ho anareo koa, ry mpampianatra ny Lalàna, fa mampitondra entan-tsy zaka ny olona hianareo, nefa na dia ny rantsan-tànanareo iray aza tsy akasikareo an’izany akory. »

Maro ireo toetra ratsy ananantsika Kristianina izay mila ialana ary voatanisa ao amin’ny tenin’Andriamanitra anio. Tadidio fa raha izay no izy dia tsy misy mampiavaka antsika, sanatrian’izany ho fandaniam-potoana fotsiny ny fidirana ampiangonana isan’alahady. Hatrany amboalohany dia efa nomelohin’ny Ray izy ireny, ary mbola nampatsiahivin’I Jesoa koa izany fony izy tety an-tany. Ny tenin’Andriamanitra androany ry havana dia manentana antsika indindra, samy handinintena ka hiezaka hiala amin’ireo toetra ratsy tsy mendrika ny maha Kristianina antsika ireo. Iarahantsika mahalala fa mbola hotsaraina daholo isika rehetra any amparany any.

Si on pense être un vrai Chrétien, qu’est ce qui nous différencie?  Quel comportement devrait-on avoir vis-à-vis de Dieu ainsi que nos prochains? Ce sont les questions que la parole de Dieu nous invite à méditer aujourd’hui. Il est important de se poser ces questions dès maintenant avant qu’il ne soit trop tard. Car tout au bout de cette vie sur terre, il y aura le jugement dernier et tout le monde devra y passer. On sera ramené à répondre à ces même question. Ne jamais l’oublier…

Santini

  •  
  •  
  •