Alarobia 24B (Jo. 19, 25-27) 15/09/21

Fahatsiarovana an’i Maria Renin’ny ory

“Tamin’izany andro izany, nitsangana teo akaikin’ny hazo fijalian’i Jesoa ny
reniny sy ny rahavavin-dreniny, dia Maria vadin’i Kleofasy, ary Maria Madelena.
Nony hitan’i Jesoa ny reniny sy ilay mpianany malalany nitsangana teo akaikiny,
dia hoy izy tamin-dreniny: Ravehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy
tamin’ilay mpianatra: Indro ny reninao. Ka hatramin’izay dia noraisin’ilay
mpianatra ho any aminy izy ».

Ny evanjely androany dia mampatsiahy fa mahasoa antsika ny mijanona kely mieritreritra ny
fanaintainana sy ny alahelo niainan’i Maria. Ny ranomason’i Maria latsaka teo ampototry
ny hazo fijaliana dia tsy ranomaso sandoka, fa tena torotoro tokoa ny fony. Misaotra anao
ry Maria nanaiky ho Reny rehefa nilaza taminao ny anjely, ary misaotra anao nanaiky ho
Reny rehefa natolotr’i Jesoa ho an’ny mpianany Ianao. Ampianaro izahay hanana fo manaiky
sy be fandeferana tahaka anao.

Frère Florent

  •  
  •  
  •