Alarobia 24A (Lc 7, 31-35). 16/09/2020.

« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny vahoaka nanao hoe: “Hohariko amin’iza re ny olona amin’itý taranaka itý, ary tahaka an’iza izy? Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe: ‘Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy ianareo; nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany ianareo.’ Fa tonga i Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe: ‘Azon’ny demony izy.’ Tonga indray ny Zanak’Olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe: ‘Lehilahy tendan-kanina sy mpisotro io, sady sakaizan’ny poblikanina sy ny olon-dratsy fiaina.’ Fa ny Fahendrena efa nohamarinin’ny zanany rehetra.” »
Aujourd’hui, Jésus décrit sa génération avec une comparaison sévère. Mais de chaque caractéristique qu’il souligne ressort une attitude positive. Laquelle des trois attitudes présentées me touche le plus ? Comment serait ma journée si j’essayais de la mettre en pratique ?
Seigneur, apprends-moi à accepter la vie telle qu’elle vient, comme tu en disposes.
Frère Florent
  •  
  •  
  •