Alakamisy Masina B (Jn
13,1-15) 01/04/2021

« Talohan’ny fetin’ny Paka, fantatr’i Jesoa fa tonga ny fotoana hialany amin’izao tontolo izao ho any amin’ny Ray, ka rahefa notiaviny tokoa ny azy izay amin’izao tontolo izao, dia fara fitiavana no nataony taminy.
Ary raha mbola teo amin’ny fisakafoana hariva, Jodasy Iskariota zanak’i Simona moa efa nomen’ny demony hevitra hamadika azy,
Jesoa kosa nahalala fa efa napetraky ny Ray eo an-tànany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no nihaviany sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana teo am-pihinanana izy: napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famaohana ka nisikinany; rahefa izany, nampidina rano tamin’ny tavy izy, dia nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra, sy namaoka azy tamin’ny lamba nisikinany.
Ary nanatona an’i Simona Piera izy; fa hoy Piera taminy: Adre! Hianao ve, Tompoko, no hanasa ny tongotro? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Tsy fantatrao izao izay ataoko, fa ho fantatrao aoriana. Fa hoy Piera taminy: Sanatria, tsy hanasa ny tongotro na oviana na oviana hianao. Ka hoy Jesoa namaly azy: Raha tsy hosasako hianao, dia tsy hanana anjara amiko. Dia hoy Simona Piera taminy: Tsy ny tongotro ihany àry, Tompoko, fa ny tànako sy ny lohako koa.
Fa hoy Jesoa taminy: Izay efa nandro, tsy mila hosasana afa-tsy ny tongotra, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary hianareo koa dia madio, nefa tsy hianareo rehetra. Izy no nanao hoe: Tsy hianareo rehetra no madio, dia satria fantany ilay hamadika azy.
Nony efa voasasany ny tongotr’izy ireo, dia nandray ny lamba izy, ka nipetraka indray, ary nanao taminy hoe: Moa fantatrareo va izay nataoko taminareo? Hianareo manao ahy hoe Mpampianatra sy Tompo, ary marina ny filazanareo; fa izany tokoa aho. Ka raha izaho Tompo sy Mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, hianareo samy hianareo koa dia tsy maintsy hifanasa tongotra; satria nomeko fianarana hianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. »

Lehibe tokoa, ry Tompo, ny fitiavanao an’izao tontolo izao, mitondra fanantenana sy fiadanam-po.
Tompo ô, ny angatahiko Aminao amin’izao Alakamisy Masina izao dia ny hahay handinika ny Fitiavanao : Fitiavana izay manompo ny namana, Fitiavana izay mamela ny ratsy, Fitiavana izay mahafoy ny aina. Ampio aho hitia toa Anao.

Natacha

  •  
  •  
  •