Alakamisy manaraka ny Paka B ( Lk 24,35-48) 05/04/2018

« Dia mba notantarain’izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin’ny famakiana ny mofo.Mbola niresaka toy izany eo izy ireo, dia niseho teo afovoany Jesoa ka nanao taminy hoe: Ho aminareo anie ny fiadanana! Aza matahotra, fa Izaho ihany.Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany.Ka hoy Izy taminy: Nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no miahanahana ao am-ponareo? Zahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho mihitsy ity: tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mana-nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo Ahy izao. Ary rahefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tanany, sy ny tongony.Ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo noho ny hafaliany sady mbola talanjona, dia hoy Jesoa taminy: Moa manan-kanina eto va ianareo?Dia notoloran’izy ireo tapa-kazandrano voatono sy tantely Izy,ka noraisiny dia nohaniny teo imason’izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo. »
Mbola mitady porofo ankoatr’izany ihany ve isika e! Nitsangana tamin’ny maty tokoa i Kristy. Impiry tokoa moa i Jesoa no nilaza fa hitsangana ho velona Izy?
Ampio izahay Jesoa mba hatoky Anao sy ny Teny nambaranao ka hiaiky fa Ianao tokoa no Mpandresy sy Mpamonjy.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *