Alakamisy 6/01/2022 – Alakamisy aorian’ny Epifania (Lk 4,14-22a)

« Tamin’izay Jesoa, dia nentin’ny herin’ny Fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin’ny tany manodidina rehetra ny lazany.
Nampianatra tao amin’ny sinagogan’izy ireo izy, ka nankalazain’izy rehetra.
Nony tonga tany Nazareta tanàna nahabe azy izy, dia niditra tao amin’ny sinagoga araka ny fanaony tamin’ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny.
Natolotra azy ny bokin’Izaia mpaminany, ka nony novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, fa nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo izy sy naniraka ahy hankahery ny torotoro fo, hilaza fahafahana amin’ny mpifatotra sy fahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina ary hitory ny taom-pahasoavan’ny Tompo sy ny andron’ny famaliana.
Nony nahorony ny boky dia naveriny tamin’ny mpitandrina ka nipetraka izy, ary nifàntaka tany aminy avokoa ny mason’izy rehetra tao amin’ny sinagoga. Dia rafitra niteny taminy indray Jesoa nanao hoe: Androany no efa tanteraka eo amin’ny sofinareo izany Soratra izany.Ary nankalaza azy izy rehetra, sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy ireo: Tsy ny zanak’i Josefa va ity? »
Jésus est celui qui vient apporter la Bonne Nouvelle au monde. Il vient aussi nous l’apporter , personnellement, car devant Dieu :
nous sommes pauvres, pauvres d’amour, et Jésus vient nous apporter la chaleur de son Amour. Nous sommes prisonniers, prisonniers du péché et Jésus vient nous en libérer par la Grâce de son pardon. Nous sommes aveugles, aveugles devant la vérité et Jésus vient ouvrir nos yeux, notre cœur que nous puissions voir les vraies valeurs de l’homme et non les apparences. Nous sommes opprimés, opprimés par toutes les pressions de la société, ou du regard des autres, Jésus vient nous apprendre à nous en dégager en fixant notre regard sur Lui, en nous apprenant à vivre dans la confiance avec Lui.
Oui Jésus nous comble de sa grâce, mais savons nous les reconnaître, savons nous les recevoir ? Savons nous en vivre ? Sommes nous vraiment convaincus que Jésus est vraiment notre Sauveur et Notre Seigneur ?
Aujourd’hui, sachons aimer, pardonner, voir avec notre cœur et avec le regard du Christ et avec l’aide de l’Esprit Saint qui est en chacun de nous de part notre baptême.
Vololona
  •  
  •  
  •