Alakamisy 5B Paka (Jn 14,6-14) 03/05/2018

Fetin’i MD FILIPO sy JAKOBA Apostoly

« Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino Ahy, dia hanao ny asa ataoko koa, ary hanao mihoatra noho izany aza izy, satria mankany amin’ny Ray Aho,ka izay rehetra angatahinareo amin’ny Ray amin’ny Anarako dia hotanterahiko avokoa, mba hahazoan’ny Ray voninahitra eo amin’ny Zanaka.Raha mangataka zavatra Amiko amin’ny Anarako ianareo, dia hotanterahiko izany. »

Inona tokoa moa no maha kristianina antsika raha tsy manao sy tsy manohy ny asa ataon’i Jesoa isika? Koa andeha isika hiova famindra re, hanatanteraka antsakany sy andavany ny Tenin’i Jesoa. Amin’izay dia tanterahany ny fangatahana ataontsika ary isika mihitsy koa no mandray anjara amin’izany fanatanterahana ny fangatahantsika izany.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *