Alakamisy 4A Paka (Mt 11, 25-30) 29/04/2021

Nous fêtons sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église.

« Tamin’izany andro izany, dia hoy indray Jesoa: Misaotra anao aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin’ny hendry sy be saina hianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa.
Eny, misaotra aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana azy.
Mankanesa aty amiko hianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy mavesatra entana, fa hanamaivana anareo aho. Ento ny jiogako, ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho, dia hahita fiadanana ho an’ny fanahinareo hianareo; fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny entako. »

Ra-olombelona variana mitaraina sy mimenomenona indraindray ka lany fotoana amin’ny fahasosorana sy havizanana, ary manadino ny misaotra. Vizaky ny miasa saina sy mitebiteby ka tsy mahavita miaina ny fahasoavan’Andriamanitra.

Tompo o, ampio aho hahay hankasitraka Anao amin’ny zava-drehetra, amin’ny fotoan-drehetra. Rehefa mandalo fotoan-tsarotra dia ampio aho hanetry tena sy hitodika Aminao.

Natacha

  •  
  •  
  •