Alakamisy 32A – (Md. Lioka 17,20-25) – 12/11/2020

« Ary nanontanian’ny Farisiana izay andro hihavian’ny fanjakan’Andriamanitra izy ka namaly hoe: Tsy mba manetriketrika fihavy ny fanjakan’Andriamanitra,
ary tsy hataon’ny olona hoe: Indro atý na arý izy; fa indro ao anatinareo ny fanjakan’Andriamanitra.
Dia hoy koa izy tamin’ny mpianany: Ho avy ny andro hanirianareo hahita ny anankiray amin’ny andron’ny Zanak’olona, fa tsy hahita hianareo.
Hilazan’ny olona hianareo fa hoe: Indro erý, na indro etý; nefa aza mankany hianareo, na manaraka izany akory.
Fa tahaka ny fanjelatry ny helabaratra miserana ny faravodilanitra hatramin’ny lafiny iray ka hatrany amin’ny lafiny hafa, dia ho tahaka izany koa no fihavin’ny Zanak’olona amin’ny androny.
Fa tsy maintsy hijaly mafy aloha izy, sy holavin’ity taranaka ity. »

Ambara amintsika amin’ny alalan’ity evanjely ity fa ny fiavian’ny Zanak’Olona dia tsy ho fantatra mihintsy, ary raha ho tonga ary izany dia hiserana toy ny tselatra.
Nefa kosa ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatintsika tsirairay avy. Raha hadikantsika amin’ny teny fohy io fanjakana io dia : ny « fandeferana », ny « fanetretena », ary ny « fitiavana » ; izay samy ananantsika avy. Koa anjarantsika ny mikolokolo azy toy ny voly mba hamokatra tsara, fa tsy hanaiky ho resin’ny fakampanahy izay mitranga matetika eo amin’ny fiainantsika, toy ny aretina, ny fahakiviana, ny fanenjehina …
Ireo zavatra ireo no mety ho feo hitarika antsika hivily lalana ka handeha atsy na handeha eroa, izay endriky ny fijaliana eo amin’ny fiainantsika olombelona, toy ny fijalian’i Kristy izay ambarany eto : « Fa tsy maintsy hijaly mafy aloha Izy sy holavin’ity taranaka ity ».
« Tompo ô! Marefo tokoa izahay, koa tsy mitsahatra ny mangataka ny famindra-ponao lalandava. Hampanjakao, ary hamafiso hiorina mandrakariva ato aminay tsirairay avy ny finoana, fanantenana ary ny fitiavana hiainanay isan’andro ilay fanjakanao mandrapiavian’Ilay Zanakao. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy sy ny Fanahy Masina miaraka aminao amin’ny taona rehetra mandrikizay no angatahinay izany. Amen »
Sidonie Randriambololona
  •  
  •  
  •