ALAKAMISY 30/12/2021 – Andro faha-6 amin’ny Havaloan’ny Noely – Lk 2, 36-40

« Tamin’ny andro nanoloran’ny ray aman-dreniny an’i Jesoa tao an-tempoly,dia nisy koa mpaminanivavy anankiray, dia Ana, zanak’i Fanoela fokon’i Asera; efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany taorian’ny nahavirjiny azy, ary efa mpitondratena tokony ho efatra amby valopolo taona, sady tsy niala tao amin’ny tempoly, fa nanompo an’Andriamanitra andro aman’alina tamin’ny fifadian-kanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin’izany fotoana izany, ka nidera an’Andriamanitra, ary nilazalaza ny Zaza tamin’izay rehetra niandry ny fanavotana an’i Jerosalema. Ary nony tanterak’izy ireo ny zavatra rehetra araka ny Lalàn’ny Tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànany izy. Ary nitombo sy nihatanjaka ny Zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan’Andriamanitra. »

Tena niaina ny maha-olombelna azy tokoa I Jesoa rehefa nidina teto amintsika. Niaina ny nahazaza azy ary nitombo vatana, saina ary fanahy tao Nazareta izy.
Izany dia afaka alaitsika tahaka ary ahafahantsika mino fa tena azo atao tokoa ny miaina ny maha- olombelona antsika no sady mitombo fahendrena sy finoana an’Andriamanitra. Tena tian’ilay nahary tokoa isika olombelona, ka nandefasany ohatra velona afaka alaitsika tahaka araka izay fahasoavana nomeny ny tsirairay avy amintsika.

Nadia RAVELONANDRO

  •  
  •  
  •