Pèere Edmond ANDRIAMBOLOLONA - Aumônier eglise catholique malgache de Paris

Alakamisy 28B (Lk 10, 1-9) 18/10/2018

Fetin’i Masindahy Lioka Evanjelistra
 
« Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. Ary hoy izy tamin’izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hijinja ny vokany. Mandehana; indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak’ondry eo afovoan’ny amboadia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa, na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dàlana. Amin’izay trano hidiranareo, dia milazà aloha hoe: Fiadanana anie ho amin’ity trano ity; ka raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo; fa raha tsy misy kosa, dia hiverina aminareo ihany izany. Ary mitoera amin’izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano. Ary amin’izay tanàna idiranareo, raha mandray anareo ny olona, dia hano izay atolony anareo; ary sitrano ny marary izay ao, ka lazao hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra. »
 
Eny, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy
Mirotsaha ianao re olona, ka aza mitsitsitsitsy
Ndeha zahao ka zarao fa tsara ny Tompontsika
Fitiavana sy Fiadanana no omeny ho antsika
 
Tano ka sikino àry ilay Tenin’Andriamanitra
Ho anao ry FKMP, ny tanjona dia ny Lanitra
Fa finoana miorina avy amin’ny herin’Andriamanitra
Anaty fanetren-tena, toe-panahy araka an’Andriamanitra
 
Bakoly
  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *