Alakamisy 28A (Lioka 11, 47-54) – 15/10/2020

« Loza ho anareo, fa manao fasana ho an’ny mpaminany hianareo, kanefa ny razanareo ihany no namono azy!
Koa mitsangan-ko vavolombelona sy mpankasitraka ny nataon’ny razanareo hianareo, fa izy moa namono ny mpaminany, hianareo kosa manao fasana ho azy.
Izany no nanaovan’ny Fahendren’Andriamanitra hoe: Haniraka mpaminany sy apostoly ho any aminy aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany hoenjehiny.
mba hampamoahina an’ity taranaka ity avokoa ny ràn’ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin’ny nahariana an’izao tontolo izao,
dia hatramin’ny ràn’i Abela ka hatramin’ny ràn’i Zakaria izay novonoina tanelanelan’ny otely sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahina an’izany tokoa ity taranaka ity.
Loza ho anareo ry mpampianatra ny Lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin’ny fahalalana, ka hianareo tsy niditra, ny te-hiditra nosakananareo.
Raha mbola niteny izany izy, dia nododonan’ny Farisiana sy ny mpanora-dalàna, ary nozezehany fanontaniana maro,
mba hamandrihany azy sy hahazoany vava latsaka hiampangana azy. »

Aujourd’hui, on nous présente le sens, l’acceptation et le comportement envers les prophètes: «Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et en persécuteront d’autres». Selon les diverses textes de la bible, dont un est celui cité ici, les personnes ayant vécues avec les prophètes ont tendance à les condamner en silence, les calomnier et les discréditer jusqu’à ce qu’ils meurent. Une fois mort, lorsqu’ils ne dérangent plus, c’est alors le moment de les édifier un grand monument pour leur tombe et d’organiser des cérémonies en leur honneur. Nous ne manquons pas de prophètes même de nos jours. Mère Térésa, … mais aujourd’hui l’évangile nous demande si nous nous rappelons de ce pourquoi ils se battaient et ce qu’ils demandaient?  Mettons-nous en pratique ce qu’ils nous ont enseigné ?
Le message  est tout simplement clair et frappant : « Cette génération devra en rendre compte » à nous d’y réfléchir et agir.
Harify RANARISON
  •  
  •  
  •