Alakamisy 27B (Lc 11,5-13) 11/10/2018

« Dia hoy indray izy taminy: Raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasaka alina ka manao aminy hoe: Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko, nefa tsy manan-katolotra azy aho, ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe: Aza manahirana ahy, fa ny varavarana efa mihidy; izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka hifoha hanome anao aho. Lazaiko aminareo, fa raha maharitra mandondòna izy, na dia tsy hifoha hanome azy noho ny fisakaizany aza ilay ao an-trano, dia hifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy. Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita; mandondòna, dia hovohana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; izay mitady no mahita, ary izay mandondòna no vohana. Iza aminareo no ray hanome vato ny zanany, raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy, raha hazandrano no angatahiny, na hanome maingoka azy raha atody no angatahiny? Koa raha hianareo, na dia ratsy toy inona aza, mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy? »

Tompo o! Endrey zany fitiavana
Ty olombelona ambany avana
Ampianarinao ilay tena vavaka
Mba tsy ho latsaka anaty lavaka

Mangataha hoy Ianao dia homena
Ampinoana ka he manantena
Mitadiava am-po marina hahita
I Kristy no lalana hahatafita

Mandondóna dia hovohana
Alaviro ilay fisalasalana
F’izy Ray be fitia tsy mandao
Ny Fanahy Masina no hery ho anao.

Bakoly

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *