Alakamisy 23A (Lk 6,27-38) 10/09/2020

« Fa izao no lazaiko aminareo izay mihaino Ahy: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa an’izay mankahala anareo, misaora an’izay manozona anareo ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo.Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny ilany; ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanana na halainy mbamin’ny akanjonao aza.Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifaoka ny anananao, dia aza mitaky izany aminy intsony.Izay tianareo hataon’ny olona aminareo, no mba ataovy amin’ny olona koa.
Raha izay tia anareo ihany no tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza tia izay tia azy koa.
Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toraka izany ihany koa.
Ary raha izay antenainareo hanonitra ihany no ampisamborinareo, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mampisambotra ny mpanota ihany, mba handraisany toraka izany.
Fa hianareo kosa, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valiny: dia ho lehibe ny valisoanareo, ary hianareo ho zanaky ny Avo indrindra, dia ilay tsara fo amin’ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy.
Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo mpamindra fo hianareo.
Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina hianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina hianareo; mamelà, dia havela hianareo.
Manomeza, dia homena hianareo; fatra tsara, mifatratra, sady mihintsana no avo loha no homena ho ao am-pofoanareo: fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa. »

La communication et le service aux autres constituent deux choses essentielles dans notre vie de tous les jours. La communication peut effacer l’ignorance, elle peut nous aider à réaliser nos erreurs tant avec notre famille qu’avec nos amis, et au combien elle nous aide à connaître Jésus. Discuter autour de la foi peut éveiller des consciences et cela, nous ne devons pas le négliger. Communiquer pour faire découvrir Jésus, communiquer pour savoir si on prend le bon chemin, Jésus ne refuse jamais nos appels c’est nous qui Le mettons en attente, Lui Il est toujours là pour nous.
Réussissons-nous à être aussi à son service autant qu’Il le voudrait ?
Arrivons-nous à être aussi serviables que Lui avec les autres ? Se mettre au service de Dieu dans nos actions, Le mettre au premier plan dans notre vie, c’est ça notre mission. Même si cela est dur, Jésus n’a jamais dit que vivre avec Lui serait facile mais Il nous a promis un bonheur infini.
Nous ne savons pas où on va mais nous savons avec qui on y va.

Fanahy Masina o, tsilovy izahay.

Tiffanie

  •  
  •  
  •