Alakamisy 22B (02/09/2021) Md. Lioka 5,1-11

« Ary indray andro raha nijoro teo amoron’ny farihin’i Genezareta izy, dia nifanesika taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra.
Nahita sambo kely roa niantsona teo amoron-drano izy (fa niala hanasa ny haratony ny mpanarato),
dia niditra tamin’ny sambo kely anankiray izay an’i Simona ka nangataka taminy mba hihataka kely amin’ny tany, vao nipetraka teo an-tsambo kely nampianatra ny vahoaka.
Rahefa nitsahatra niteny izy, dia nanao tamin’i Simona hoe: Mandrosoa eny amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano;
fa hoy ny navalin’i Simona azy: Tompoko, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, fa tsy nahazo na inona na inona; nefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato.
Nony nanao izany izy, dia nahazo hazandrano be dia be ka nisy triatra ny haratony.
Ary nanàtsika ny namany izay teny amin’ny sambo kely hafa izy ireo mba ho avy hanampy azy; dia tonga ireo, nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika nilentika ny sambo.
Nony nahita izany Simona Piera dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa ka nanao hoe: Mialà amiko, Tompoko, fa mpanota aho;
fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy, noho ny habetsahan’ny hazandrano azony;
ary toy izany koa Jakoba sy Joany zanak’i Zebede izay iray raharaha tamin’i Simona. Dia hoy Jesoa tamin’i Simona: Aza matahotra, fa hatramin’izao dia hanarato olona hianao.
Dia nampiantsona ny sambo kely tamin’ny tany niaraka tamin’izay izy ireo, ka namoy ny zavatra rehetra ary nanaraka azy. »

« Alors ils ramenèrent les barques au rivage
et, LAISSANT TOUT, ils le suivirent. »

Jésus, ouvre mes yeux, pour que comme eux, je puisse voir que le Créateur est plus grand que les créatures. Et que les choses que je crois avoir laissé pour te suivre, je peux les avoir en abondance en Toi. « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toute choses vous serons données en plus ». Toi, toi,toi d’abord.

Sabrina

  •  
  •  
  •