ALAHADY FAHATELO FANKALAZANA NY PAKA D -05 MAY 2019

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Joany

Jo. 21, 1-19

Tamin’izany andro izany i Jesoa dia niseho tamin’ny mpianany indray, teo amoron’ny ranomasin’i Tiberiady, ary toy izao no nisehoany: Tafaraka i Simôna Piera sy i Tômà izay atao hoe Didimo, ary i Natanaely izay avy tany Kanàn’i Galilea, mbamin’ireo zanak’i Zebede sy mpianatra roa lahy hafa koa. Fa hoy i Simôna Piera tamin’izy ireo: “Handeha hanarato aho”. Fa hoy ireo taminy: “Handeha hiaraka aminao koa izahay”. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambo kely, nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin’iny alina iny. Nony maraina ny andro, dia tonga teo amoron-drano i Jesoa; kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe i Jesoa Izy. Ka hoy i Jesoa tamin’izy ireo: “Manan-kanina va ianareo, anaka?” Dia hoy ny navaliny Azy: “Tsia”. Hoy Izy tamin’izy ireo: “Alatsaho ao ankavanan’ny sambo kely àry ny haratonareo, fa hahazo ianareo”. Dia nalatsany ny harato ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahan’ny hazandrano. Ary hoy ilay mpianatra malalan’i Jesoa tamin’i Piera: “Ny Tompo io”. Nony ren’i Simôna Piera fa hoe ny Tompo io, dia noraisiny nisikinany ny akanjony ivelany fa efa nesoriny, ka nirotsaka tamin’ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambo kely (fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony ho roanjato hakiho monja), nitarika ny harato feno hazandrano. Nony tafakatra teo an-tanety izy ireo, dia nahita vainafo sy hazandrano iray teo amboniny ary mofo. Ary hoy i Jesoa taminy: “Itondray ny hazandrano vao azonareo”. Dia niakatra i Simôna Piera, ka nitarika ny harato feno hazandrano vaventy telo amby dimampolo amby zato; nefa tsy rovitra ny harato na dia betsaka toy izany aza izy. Dia hoy i Jesoa tamin’izy ireo: “Avia hisakafo”. Ny mpianatra izany tsy nisy na iray aza sahy nanontany Azy hoe: “Iza moa Ianao?” Satria fantany ihany fa ny Tompo io. Dia nanatona i Jesoa, nandray ny mofo, sy nanome azy ireo; ary toy izany koa ny hazandrano. Izany no fanintelony nisehoan’i Jesoa tamin’ny mpianany, rehefa nitsangan-ko velona Izy. Nony avy nisakafo izy ireo, dia hoy i Jesoa tamin’i Simôna Piera: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tia Ahy mihoatra noho ireto va ianao?” Ka hoy ny navaliny azy: “Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao”. Dia hoy Izy taminy: “Fahano ny zanak’ondriko”. Ary hoy indray Izy taminy fanindroany: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tianao va Aho?” Ka hoy ny navaliny Azy: “Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao”. Dia hoy Izy taminy: “Fahano ny zanak’ondriko”. Ary hoy indray Izy taminy fanintelony: “Ry Simôna zanak’i Joany, moa tianao va Aho?” Dia nalahelo i Piera fa nanontaniany fanintelony hoe: Moa tia Ahy va ianao? ka hoy izy taminy: “Ianao mahalala ny zavatra rehetra, Tompoko, ka fantatrao fa tiako Ianao”. Dia hoy Izy taminy: “Fahano àry ny reniondriko. Lazaiko marina dia marina aminao: Fony mbola tanora ianao, dia nahasikin-tena, sy nandeha tamin’izay tianao haleha; fa rehefa antitra kosa ianao, dia hiraviravy ny tananao, ka olon-kafa no hanasikina anao, sy hitondra anao amin’izay tsy tianao”. Izy no nilaza izany, dia mba hanambara ny fombam-pahafatesana hanomezan’i Piera voninahitra an’Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanao taminy hoe: “Manaraha Ahy”.

Alahady fahatelo fankalazana ny Paka. Intelo nandà an’i Jesoa i Piera tamin’ny fotoan-tsarotra nanamelohana ny Tompo. Nanavao indray ny Toky ho mpanompo mahatoky indray kosa izy (Piera) araka ny Evanjely androany. « Eny Tompo fantatrao fa tiako ianao ». Fakam-panahy mahazo antsika ny mitsipaka ny Finoana , mihemotra tsy manaiky ny Tenin’ny Tompo indrindra amin’ny fotoan-tsarotra. Tokony hanao toa an’i Piera isika, hihavao sy hanavao hatrany ny tokim-panompoana an’Andriamanitra indrindra amin’izao fankalazana ny Paka izao. Toa an’i Piera dia miteny amintsika koa ny Tompo hoe « Manaraha ahy » Ny tena Kristiana dia mpanara-dia an’i Jesoa , miaina sy mitory ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana . Ndeha arahintsika i Jesoa Tompo.

P. Edmond

  •  
  •  
  •