Alahady 14 Oktobra 2018 – Alahady Tsotra faha 28 Mandavantaona B

ob_6d6ede_jesus-et-le-jeune-homme-riche

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka

Mk. 10, 17-30

Tamin’izany andro izany, nony nivoaka handeha i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany, ka nanontany Azy hoe: “Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay?” Ary hoy i Jesoa taminy: “Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe: Aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona tsy marina, aza manambaka, manajà ny rainao aman-dreninao”. Dia hoy ny navaliny Azy: “Mpampianatra ô, hatry ny fony kely aho no efa nitandrina izany rehetra izany”. Ary nijery azy i Jesoa, dia tia azy ka nanao taminy hoe: “Zavatra iray loha no tsy ampy aminao: mandehana, amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra, dia hanan-drakitra any an-danitra ianao, ary raha efa izany dia avia hanaraka Ahy”. Nampahory azy izany teny izany satria nanan-karena be izy, ka niala tamin’alahelo. Ary nijerijery manodidina i Jesoa ka nanao tamin’ny mpianany hoe: “Akory ny hasarotry ny hidiran’ny mpanan-karena amin’ny Fanjakan’Andriamanitra!” Nony gaga tamin’izany teny izany ny mpianany, dia hoy indray i Jesoa taminy: “Sarotra, anaka, ny hidiran’izay miankina amin’ny harena amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodifanjaitra noho ny hidiran’ny mpanan-karena amin’ny Fanjakan’Andriamanitra”. Vao mainka gaga izy ireo ka nifampilaza hoe: “Iza àry no mety ho voavonjy?” Fa nojeren’i Jesoa izy ka nilazany hoe: “Amin’ny olombelona zava-tsy vitany izany; tsy mba toy izany amin’Andriamanitra, satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra ». Ary hoy i Piera taminy: “Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao”. Dia hoy ny navalin’i Jesoa azy: “Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny fitiavany Ahy sy ny Evanjely, ka tsy hahazo zato heny ankehitriny amin’ity fiainana ity, dia trano, rahalahy, anabavy, ray, reny, zanaka, tany, na dia ao anatin’ny fanenjehana aza, ary ny fiainana mandrakizay any amin’ny ho avy”.

   Miaina eto an-tany isika olombelona, noho izany dia tsy maintsy mivelona sy miasa, mikatsaka izay rehetra mety hahasoa ny fiainantsika. Anisan’izany ny fikatsahana ny vola aman-karena. Tsara tokoa izany ary amporisihina ny tsirairay hiezaka hatrany hampitombo ny eo ampelatanany. Ny tsara ho fantatsika rehetra anefa dia ny hoe fitaovana iray ilaina amin’ny fiainana ny vola sy ny harena ary tokony hitoetra ho fitaovana (moyen) fotsiny ihany fa tsy natao hotompoina na ho tanjona (fin) faran’ny fiainana.   Ny tanjona ho antsika rehetra dia ny fiainana mandrakizay ao amin’Andriamanitra.  Matetika anefa dia mety ho voafandriky ny fitiavan-tena sy ny fahihirana isika koa zary manompo vola sy harena na dia mitonona ho mpianatr’i Kristy aza. Antsoin’i Jesoa Tompo àry isika hiaina ny fitiavana , tsy hanompo afatsy Andriamanitra irery , hahafoy sy hahay  hifanampy ho fanasoavana ny hafa. Ho lavitry ny fitiavan-tena anie ny fiainan’ny tsirairay fa hanjakan’ny fitiavana kosa mba hananantsika ny tena harena marina dia ny Fiainana mandrakizay.

P. Edmond

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *