lakroa_3

Alatsinainy 28B (Lk 11,29-32) 15/10/2018

“Ary nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazany hoe: Taranaka ratsy ity taranaka izy; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jonasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’olona koa amin’ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin’ny andro fitsarana […]

Alahady 14 Oktobra 2018 – Alahady Tsotra faha 28 Mandavantaona B

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 10, 17-30 Tamin’izany andro izany, nony nivoaka handeha i Jesoa, dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany, ka nanontany Azy hoe: “Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay?” Ary hoy i Jesoa taminy: “Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra […]

asabotsy27B

Asabotsy 27B (Lk 11,27-28) 13/10/2018

“Raha nilaza izany izy, dia nisy vehivavy anankiray niantso teo afovoan’ny vahoaka ka nanao taminy hoe: Sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay ninonoanao! Fa vao mainka sambatra aza, hoy Jesoa, izay mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina azy.” Tsy mitsahatra ny mampatsiahy anay ny fahasambarana amin’ny fitandremana ny Teninao izahay ry Jesoa. […]

hazo

Zoma 27B (Lc 11,15-26) 12/10/2018

“15Fa ny sasany tamin’izay teo nanao hoe: Belzeboba lehiben’ny demony no androahany ny demony; 16ary ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana avy an-danitra taminy. 17Fa Jesoa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe: Rava izay fanjakana miady an-trano; mianjera mifanongoa ny trano; 18ka raha miady an-trano àry Satana, ahoana no haharetan’ny fanjakany? […]

alakamisy27b

Alakamisy 27B (Lc 11,5-13) 11/10/2018

“Dia hoy indray izy taminy: Raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasaka alina ka manao aminy hoe: Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko, nefa tsy manan-katolotra azy aho, ary ilay ao an-trano kosa hamaly ka hanao hoe: Aza manahirana ahy, fa ny varavarana efa mihidy; izaho […]

notre pere

Alarobia 27B (Lc 11, 1-4) 10/10/2018

” 1Indray andro nivavaka tao amin’ny fitoerana anankiray Jesoa, ka nony nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: Mba ampianaro hivavaka izahay, Tompoko, tahaka ny nampianaran’i Joany ny mpianany.  2Ary hoy izy taminy: Raha mivavaka hianareo, manaova hoe: Ray ô, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.  3Omeo anay anio ny hanina ilainay isan’andro.  4Avelao ny […]

marta

Alatsinainy 27B (Lc 10,38-42) 08/10/2018

“Raha mbola nandeha izy ireo dia niditra tamin’ny vohitra anankiray Jesoa, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy tao an-tranony. Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny; fa Marta kosa sahirana tamin’ny fanompoana be. Dia niato kely izy ka nanao hoe: Tompoko, tsymampaninona anao va […]

maraude

Alatsinainy 27B (Lc 10,25-37) 08/10/2018

“Ary indro mpampiana-dalàna anankiray nitsangana haka fanahy azy ka nanao hoe: Tompo ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? Dia hoy Jesoa taminy: Inona no voasoratra ao amin’ny Lalàna ary ahoana no famakinao azy? Ary namaly izy ka nanao hoe: Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, sy ny herinao […]

Alahady tsotra faha-27 Mandavan-taona B

Mk. 10, 2-16   Aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona. Tamin’izany andro izany, nanatona an’i Jesoa ny Farisianina mba haka fanahy Azy ka nanontany hoe: “Mahazo misao-bady va ny lehilahy?” Ary izao no navaliny azy ireo: “Ahoana no nandidian’i Môizy anareo?” Dia hoy izy: “Nomen’i Môizy alalana hanao taratasy fisaoram-bady sy hisao-bady ny lehilahy”. Fa hoy […]

joie_2

Asabotsy 26 B (Lk 10,17-24) 06/10/2018

“Ary niverina tamin-kafaliana ny roa amby fitopolo lahy ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesoa taminy: Nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho. Indro efa nomeko ny fahefana hanitsaka ny bibilava sy ny maingoka mbamin’ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka […]