Alahady 30 Septambra 2018 – Alahady faha-26 Manadavan-taona B

Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 37-42. 44. 46-47 Izay tsy manohitra anareo, dia momba anareo. Raha ny tananao no manafintohina anao, tapaho izy. Tamin’izany andro izany, namaly ny tenin’i Jesoa i Joany ka nanao taminy hoe: “Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony amin’ny Anaranao izahay; nefa tsy namantsika ka noraranay”. Fa hoy […]

asabotsy25B

Asabotsy 25B (Jn 1,47-51) 29/09/2018

“Nony nahita an’i Natanaely tamy nanatona azy Jesoa, dia nilaza azy hoe: Io no tena Israelita tokoa, izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy: Ahoana no nahalalanao ahy? Ary hoy ny navalin’i Jesoa azy: Talohan’ny niantsoan’i Filipo anao, dia hitako tao ambanin’ny aviavy hianao. Dia namaly azy Natanaely, ka nanao hoe: Raby ô, Hianao no Zanak’Andriamanitra, […]

zoma25B

Zoma 25B (Lc 9, 18-22) 28/09/2018

“Indray andro, raha nivavaka tany amin’ny toerana mangingina izy ka teo aminy koa ny mpianany, dia nanontany azy ireo izy nanao hoe: Ataon’ny vahoaka ho iza moa aho? Ary namaly ireo ka nanao hoe: Ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany milaza hoe Elia, ary ny sasany manao hoe: ny anankiray amin’ny mpaminany taloha […]

alakamisy25B

Alakamisy 25B (Lc 9, 7-9) 27/09/2018

“Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: Joany no nitsangana tamin’ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin’ny maty. Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin’i Joany, […]

vavolombelona

Alarobia 25B (Lk 9, 1-6) 26/09/2018

“1Ary namory ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina. 2Ary naniraka azy hitory ny fanjakan’Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. 3Dia hoy izy taminy: Aza mitondra na inona na inona any amin’izay halehanareo any, na tehina, na kitapo, na mofo, na vola, […]

rahalahy

Talata 25B (Lc 8,19-21) 25/09/2018

“Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka nisy nilaza taminy hoe: Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te-hihaona aminao. Dia novaliany hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko, dia izay mihaino sy mankatò ny tenin’Andriamanitra.” Ny fihainoana ny Tenin’Andriamanitra sy ny fankatoavana Azy dia zavatra […]

hazavana

Alatsinainy 25B (Lc 8, 16-17) 24/09/2018

“Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara; fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary. Koa tandremo àry ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no […]

Teny soa sakafo – Alahady tsotra faha-25 mandavantaona B – 23/09/2018

“ Evanjely Masina nosoratan’i Md. Marka Mk. 9, 29-36 “Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy ny mpianany, dia namaky an’i Galilea, ary tsy tian’i Jesoa ho fantatr’olona izany, fa nampianatra ny mpianany Izy ary nanao taminy hoe: “Hatolotra eo an-tanan’ny olombelona ny Zanak’olona, dia hovonoiny fa hitsangan-ko velona Izy raha afaka hateloana aorian’ny nahafatesany”. Tsy […]

mpamafy

Asabotsy 24B (Lk 8,4-15) 21/09/2018

“Ary nisy vahoaka betsaka tafavory tao avy tamin’ny tanàna maro hanatona azy, dia nanao fanoharana izy hoe: Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voany; ary nony namafy izy, ny sasany latsaka tany amoron-dàlana ka sady voahitsakitsaka no notsindrohin’ny voro-manidina; ny sasany latsaka tamin’ny vato ka nalaky nitsimoka, nefa nalazo satria tsy nisy mando; ny sasany latsaka […]

zoma

Zoma 24B (Mt 9, 9 – 13) 21/09/2018

Fetin’i Masindahy Matio Apostoly sy Evanjelista “Tamin’izany andro izany, i Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe i Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy: “Andeha hanaraka Ahy ianao.”Dia nitsangana izy ka nanaraka Azy. Ary raha nisakafo tao an-tranon’i Matio i Jesoa, dia nisy poblikanina sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin’Izy sy ny mpianany. […]