image

Zoma 21B (Mt 25,1-13) 31/08/2018

“Ary amin’izany ny fanjakan’ny lanitra, dia ho tahaka ny virjiny folo izay naka ny fanalany, ka lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina.Ny dimy tamin’izy ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry;ny dimy adala nitondra fanala, fa tsy nitondra solika;fa ny hendry kosa nitondra fanala sy solika tamin’ny fitoeran-tsolika.” Ny solika eto dia menaka […]

image

Alakamisy 21 B (Mt 24,42-51) 30/08/2018

“Koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay tapak’andro hihavian’ny Tomponareo.Hevero tsara fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy fa tsy havelany hotamina ny tranony.Koa aoka ary ho vonona koa ianareo, fa ho avy amin’ny ora tsy ampoizinareo ny Tomponareo. Hevero tsara fa raha fantatry ny tompon-trano izay ora hihavian’ny mpangalatra, […]

image

Alarobia 21B (Mk 6,17-26) 29/08/2018

Fankalazana ny naha martiry an’i Md Joany Baptista “Fa Heroda io ihany no naniraka hisambotra sy hamatotra an’i Joany tany an-tranomaizina, noho ny amin’i Herodiada vadin’i Filipo rahalahiny izay nalainy ho vady.Satria Joany nanao taminy hoe; Tsy mahazo manam-bady ny vadin-drahalahinao ianao.Koa tonga halan’i Herodiada izy sy niriny ho faty aza, saingy tsy azony natao […]

image

Talata 21B (Mt 23,23-26) 28/08/2018

Fetin’i MD AUGUSTIN “Loza ho anareo, ry mpanora-dalana sy Farisiana mpihatsaravelatsihy, fa ny ampahafolon’ny solila sy ny aneta ary ny komina aloanareo; nefa ny zavatra lehibebe kokoa amin’ny Lalàna tsy tandremanareo, dia ny rariny sy famindram-po ary ny finoana. Izany no tsy maintsy arahinareo, nefa ireroa koa tsy azonareo avela.Ry mpitari-dalana jamba, ny moka tantavaninareo, […]

image

Alahady faha 21B 26/08/2028 (Jn 6,60-71)

“Ny Fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ohatr’inona akory; ny teny voalazako taminareo dia fanahy sy fiainana. Nefa misy tsy mino aminareo. Fa fantatr’i Jesoa hatramin’ny voalohany, izay tsy hino sy izay hamadika Azy. Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy mahay manatona Ahy raha tsy nomen’ny Ray azy izany. Hatramin’izay […]

milaza

Asabotsy 20B (Mt 23,1-12) 25/08/2018

“Tamin’izay dia niteny tamin’ny vahoaka sy tamin’ny mpianany Jesoa nanao hoe: Efa mipetraka eo amin’ny fipetrahan’i Moizy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana; ka ataovy sy araho izay rehetra lazainy aminareo, fa aza maka tahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin’izy ireo ny enta-mavesatra sarotra entina, dia atainginy eo an-tsoroky ny olona, nefa izy tsy […]

avia

Zoma 20B (Jn 1,45-51) 24/08/2018

Fetin’i Masindahy Bartelemeo Apostoly “Filipo kosa nifanena tamin’i Natanaely ka nanao taminy hoe: Efa hitanay ilay voalazan’i Moizy tao amin’ny Lalàna, sy nambaran’ny mpaminany, dia Jesoa zanak’i Josefa avy any Nazareta. Ka hoy Natanaely taminy: Moa mba mety hisy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Avia, ary zahao. Nony nahita an’i Natanaely tamy nanatona […]

fety

Alakamisy 20B (Mt 22,1-14) 23/08/2018

“Dia niteny indray Jesoa nanao fanoharana tamin’ireo hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin’ny fampakaram-badin’ny zanany lahy, ka naniraka ny ankiziny hanainga izay efa nasaina, ho any amin’ny fampakaram-bady, fa tsy nety nankany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: Lazao amin’ny nasaina hoe: Indro efa voavoatra ny nahandro ka […]

karama

Alarobia 20B (Mt 20,1-16a) 22/08/2018

“Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano, izay nivoaka marainakoa hanakarama mpiasa ho any an-tanim-boalobony. Ary rahefa nifanaiky tamin’ny mpiasa izy fa denie iray avy isan’andro ny karamany, dia nasainy hankany amin’ny tanim-boalobony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin’ny ora fahatelo, dia nahita mpiasa hafa nidonanà-poana teny an-kianja; ka andeha koa hianareo, hoy izy taminy, mankany amin’ny […]

victoire

Talata 20B (Mt 19,23-30) 21/08/2018

“Ary dia hoy Jesoa tamin’ny mpianany: Lazaiko marina aminareo fa sarotra ny hidiran’ny mpanan-karena amin’ny fanjakan’ny lanitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo: Moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vody fanjaitra noho ny hidiran’ny mpanan-karena amin’ny fanjakan’ny lanitra. Gaga dia gaga ny mpianany nandre izany teny izany, ka nanao hoe: Koa iza ihany ary no […]