mofo

Alahady 17B (Jn, 1 – 15) 29/07/2018

MAHAGAGA NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA Mahagaga ary tsy hain’ny saintsika hazavaina velively ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Raha nolazaina fa andian’ondry eo an-tanan’Andriamanitra isika tamin’ny Alahady lasa teo dia milaza indray ny Fiangonana anio fa « Velomin’Andriamanitra amin’ny mofo avy any aminy isika ». Fitiavana tsy hay hazavaina izany ary fitiavana tsy hita pesipesenina. Resaka fampitomboana ny mofo […]

fijinjana

Asabotsy 16B (Mt 13, 24-30) 28/07/2018

” Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy, nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia mitovy amin’ny lehilahy izay namafy voa tsara tamin’ny taniny; fa raha natory ny olona, dia tonga ny fahavalony, ka namafy voan’ahi-dratsy tamin’ny vary, dia lasa. Nony naniry ny vary ka niteraka, dia nitranga koa ny ahi-dratsy. Dia avy ny mpanompon-dralehilahy nanao […]

mpamafy

Zoma 16B (Mt 13, 18-23) 27/07/2018

“Koa henoy ary ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin’ny fanjakan’Andriamanitra nefa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manesotra izay voafafy tao am-pony: dia izany no ilay nafafy teny an-dalam-be. Ary ilay nafafy tamin’ny tany be vato no izay mandre ny teny sy mandray azy an-kafaliana miaraka amin’izay, nefa […]

maso fitia

Alakamisy 16B (Mt 20, 20-28) 26/07/2018

“Ary nanatona ny mpianany ka nilaza taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? Namaly izy ka nanao taminy hoe: Satria hianareo no nomena hahalala ny zava-miafina amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izy ireo tsy mba nomena izany. Fa izay manana dia homena ka hanam-be izy, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza […]

Md Jakoba

Alarobia 16B (Mt 20, 20-28) 25/07/2018

 Fetin’i Masindahy Jakoba Apostoly “Ary tamin’izany nanatona azy ny renin’ny zanak’i Zebede mbamin’ny zanany lahy, ka nitsaoka azy ary nangataka zavatra taminy. Inona no irinao, hoy Jesoa taminy? Dia hoy izy: Aoka ireto zanako roalahy ireto mba hipetraka eo an-kavananao ny anankiray ary eo an-kavianao ny anankiray, ao amin’ny fanjakanao. Dia hoy ny famalin’i Jesoa: […]

fianakaviana

Talata 16B (Mk 12, 46-50) 24/07/2018

“Raha mbola niteny tamin’ny vahoaka izy, dia indreo ny reniny sy ny rahalahiny nijanona teo alatrano nitady hiteny aminy, ka nisy olona anankiray nilaza taminy hoe: Indreo ny reninao sy ny rahalahinao ao alatrano, mitady anao. Fa izao no navaliny an’ilay nilaza taminy: Iza moa no reniko, ary zovy no rahalahiko? Dia naninjitra ny tànany […]

lakroa

Alatsinainy 16B (Mt 12, 38-42) 23/07/2018

“Tamin’izay ny sasany tamin’ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana namaly azy hoe: Tompo, mba ta-hahita famantarana avy aminao izahay. Fa namaly izy ka nanao hoe: Mangata-pamantarana ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity, fa tsy homena famantarana hafa afa-tsy ny an’i Jonasa mpaminany izy; fa tahaka ny nitoeran’i Jonasa hateloan’andro sy hateloan’alina tany an-kibon’ny hazandrano lehibe no […]

Ondry

Alahady 16B (Mk 6, 30-34) 22/07/2018

« ANDIAN’ONDRY EO AN-TANAN’ANDRIAMANITRA ISIKA » Izay indray ny foto-kevitra amen’ny Fiangonana antsika amin’ity Alahady faha 16 mandavantaona (B) ity. Ny maha andian’ondry eo an-tananan’Andriamanitra antsika dia tsy noho Izy te hanjakazaka amintsika akory sanatria fa noho Izy nanangona antsika avy any amin’ny tany rehetra araka ny filazan’i Jeremia Mpaminany azy ao amin’ny Vakiteny voalohany […]

fanantenana

Asabotsy 15B (Mt  12,14-21) 21/07/2018

“Ary lasa nivoaka ny Farisiana ka niara-nioko ny amin’izay hahafaty azy. Fa nahalala izany Jesoa ka dia niala teo. Maro ny vahoaka nanaraka azy, ka nositraniny izay rehetra narary tamin’ireny; nefa norarany izy ireo tsy hanao izay hahafantarana azy, mba ho tanteraka ny teny nolazain’Izaia mpaminany hoe: Indro ny Mpanompoko izay nofidiko, dia ilay malalako […]

image

Zoma 15 B (Mt 12,1-8) 20/07/2018

“Tamin’izany andro izany Jesoa namaky ny tanimbary tamin’ny andro sabata, ary noana ny mpianany ka nioty salohim-bary, dia nihinana;fa nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza taminy hoe: Indro ny mpianatrao manao izay tsy fanao amin’ny sabata.Ary hoy izy taminy: Moa tsy novakinareo va izay nataon’i Davida raha noana izy sy izay nanaraka azy,fa niditra […]