kapiteny

Asabotsy 12B (8,5-17) 30/06/2018

“Ary rahefa niditra tao Kafarnaoma izy, dia nisy kapiteny anankiray nanatona azy ka nihanta taminy, nanao hoe: Tompo ô, marary malemy mandry any an-trano ny ankizilahiko, sady mijaly mafy dia mafy. Ary hoy Jesoa taminy: Ho avy hanasitrana azy aho. Fa namaly ilay kapiteny nanao hoe: Tompoko, tsy mba mendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko aho, […]

jesoa kristy

Zoma 12B (Mt 16,13-19) 29/06/2018

“Ary nony tonga tany amin’ny faritany atao hoe: Sezarean’i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany hoe: Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona? Ary hoy ireo: Ny sasany manao hoe: Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin’ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy: Fa hianareo kosa, ataonareo ho iza aho?  […]

vatolampy

Alakamisy 12B (Mt 7,21-29) 28/06/2018

“Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompo, Tompo, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra; fa izay manao ny sitra-pon’ny Raiko izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra. Amin’izany andro izany, maro no hanao amiko hoe: Tompo, Tompo, moa tsy naminany tamin’ny anaranao va izahay, ary moa tsy nandroaka demony tamin’ny anaranao va izahay, […]

voa

Alarobia 12B (7,15-20) 27/06/2018

“Tandremo ny mpaminany sandoka, izay manatona anareo manao fitafian’ny ondry, nefa ao anatiny amboadia mitoha; ny voany no hahafantaranareo azy. Moa mioty voaloboka amin’ny tsilo va ny olona, na voanaviavy amin’ny hery? Toy izany ny hazo tsara rehetra mamoa voa tsara, ary ny hazo ratsy rehetra mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa […]

madagasikara

Talata 12B (7,6.12-14) 26/06/2018

“Aza omena ny alika ny zava-masina, ary aza atsipy amin’ny kisoa ny voahanginareo, sao hitsahiny ireny, dia hifotitra hamiravira anareo izy. Koa amin’izany, izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy amin’ny olona koa toraka izany, fa izany no Lalàna sy Mpaminany. Midira amin’ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny làlana […]

jugement

Alatsinainy 12B (Mt 7,1-5) 25/06/2018

“Aza mitsara mba tsy hotsaraina hianareo; fa araka ny fitsarana hataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny famarana hamaranareo no hamarana anareo koa. Ary nahoana hianao no mahita ny tapak’ahitra ao amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa tsy mahita ny sakamandimby izay eo amin’ny masonao? Ary ahoana no ilazanao amin’ny rahalahinao hoe: Avelao hesoriko ny tapak’ahitra amin’ny […]

image

Alahady 12B ( Lk 1,57-80)24/06/2018

Fety Nahaterahan’i Md JOANY BAPTISTA anio ” Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra”. Io antso avo amin’ny Fibebahana io no nimasohan’i Joany Baptista. Isika Kristianina dia tsy maintsy mibebaka isan’andro isan’andro.

image

Sabotsy 11B (Mt 6,24-34) 23/06/2018

“Noho izany, aza manahy ianareo manao hoe: Inona no hohaninay, na inona no hosotroinay, na inona no hotafinay? Fa ny jentily no mikatsaka izany rehetra izany; ary fantatry ny Rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany.Koa katsaho ary aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia homena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny. Ary aza manahy […]

image

Zoma 11B (Mt 6,19-23) 22/06/2018

“Aza mihary harena ho anareo eto an-tany izay misy harafesina sy kalalao manimba, ary mpangalatra manamy trano sy mangalatra;fa miharia harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy harafesina na kalalao manimba, sady tsy misy mpangalatra manamy trano na mangalatra. Fa izay itoeran’ny harenao no itoeran’ny fonao koa. Ny maso no jiron’ny tena: raha tsara […]

image

Alarobia 11B (Mt 6,1-6,16-18) 20/05/2018

“Tandremo sao hataonareo eo imason’ny olona ny asa soa hataonareo mba hahitany azy; fa raha izany dia tsy hahita valisoa amin’ny Rainareo izay any an-danitra hianareo. Koa amin’izany raha manao fiantrana hianao, dia aza mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon’ny mpihatsaravelatsihy ao amin’ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan’ny olona azy. Lazaiko aminareo marina […]