Tompoko sy Andriamanitro

Alakamisy 8B (Mk 14,12-16.22-26) 31/05/2018

“Dia nandeha ny mpianany ka tonga tany an-tanàna, ary nahita araka izay nolazainy taminy sy nanamboatra ny Paka. Ary raha mbola nihinana izy, dia nandray mofo Jesoa, ka nony efa notsofiny rano sy novakiny dia nomeny azy ireo, sy nataony hoe: Raiso, ity no vatako. Rahefa izany dia nandray ny kalisy izy, ka nony efa […]

Botovasoa

Alarobia 8B (Mk 10,32-45) 30/05/2018

“Fantatrareo fa amin’ny fanjakan’izao tontolo izao, dia ny mpifehy no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpanapaka manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te-ho lehibe indrindra no aoka ho mpanomponareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho andevonareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy tonga […]

tout_quitter

Talata 8B (Mk 10,28-31) 29/05/2018

“Ary hoy Piera taminy: Indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Dia hoy ny navalin’i Jesoa azy: Lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny fitiavany ahy sy ny Evanjely, ka tsy hahazo zato heny ankehitriny amin’ity […]

Harena

Alatsinainy 8B (Mk 10,17-27) 28/05/2018

“Nony nivoaka handeha Izy, dia nisy lehilahy anankiray nidodododo nandohalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe: Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesoa taminy: Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe: Aza mijangajanga; aza mamono olona; aza mangalatra; aza […]

image

Alahady fankalazana ny Trinite Masina (28,16-20) 27/05/2018

ANTSOIN’ANDRIAMANITRA HIRAY FIANAKAVIANA AMINY ISIKA Isanandro isanandro dia tsy mitsahatra ny manome fahasoavana antsika Andriamanitra satria nomeny antsika ny Zanany Lahitokana, nirahiny hoantsika ny Fanahy Masina hanoro antsika ny marina rehetra. Nohasoaviny manokana ireo vahoaka voafidiny dia ny vahoaka israely izany, nomeny famonjena, nalainy tamin’ny fanadevozana. Fa isika koa ankehitriny, isika kristianina efa voafidiny tamin’ny […]

image

Sabotsy 7B (Mk 10,13-16) 26/05/2018

Fetin’i Md Philippe de Neri “Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra any.Dia nofihininy izy ireo, sy nametrahany tanana, ary notsofiny rano.” Tsapatsika fa ny ankizy dia mora mifandray amin’ny hafa. Afaka mifandray tsara lavitra kokoa amin’Andriamanitra noho isika lehibe ny ankizy. Ohatra ho […]

image

Zoma 7B (Mk 10,1-12) 25/05/2018

Hoy Jesoa: “Fa tamin’ny niandohan’izao tontolo izao, dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon’Andriamanitra;noho izany dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy, ka hikambana amin’ny vadiny,ary ho nofo iray izy roroa; koa tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany.Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona.” Antso avo ho antsika Kristianina rehetra fa ny […]

image

Alakamisy 7B (Mk 9,41-50)24/05/2018

“Tsara ny fanasina: fa rahefa lefy izy, inona no hampodianareo ny tsirony? Tano tsara ny sira aminareo, ka mihavàna ianareo.” Fihavanana sy fifankatiavana no hanasan’i Jesoa antsika fa tsy sanatria tsy miady tsy miady nefa ny kibay ankelika ihany.

image

Alarobia 7B (Mk 9,38-40) 23/05/2018

“Fa hoy Jesoa: Aza raranareo izy; fa tsy misy olona hanao fahagagana amin’ny Anarako ka hanaratsy Ahy vetivety foana.Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Na iza na iza hanome rano eran’ny kapoaka anareo amin’ny anarako, satria an’ny Kristy ianareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy.” Mila mandinika sy manova […]

image

Talata (Mk 9,31-37) 22/05/2018

“Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Izay te-ho voalohany no ho farany indrindra sy ho mpanompon’ny olona rehetra. Ary nandray zaza anankiray Izy, napetrany teo afovoany, sy nofihininy, ary hoy Izy tamin’ny mpianany hoe: Na iza na iza handray anankiray amin’ny zazakely toy itony amin’ny Anarako, […]