image

Zoma 7B (Mk 10,1-12) 25/05/2018

Hoy Jesoa: “Fa tamin’ny niandohan’izao tontolo izao, dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon’Andriamanitra;noho izany dia handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy, ka hikambana amin’ny vadiny,ary ho nofo iray izy roroa; koa tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany.Koa aoka izay nakamban’Andriamanitra tsy hosarahin’olombelona.” Antso avo ho antsika Kristianina rehetra fa ny […]

image

Alakamisy 7B (Mk 9,41-50)24/05/2018

“Tsara ny fanasina: fa rahefa lefy izy, inona no hampodianareo ny tsirony? Tano tsara ny sira aminareo, ka mihavàna ianareo.” Fihavanana sy fifankatiavana no hanasan’i Jesoa antsika fa tsy sanatria tsy miady tsy miady nefa ny kibay ankelika ihany.

image

Alarobia 7B (Mk 9,38-40) 23/05/2018

“Fa hoy Jesoa: Aza raranareo izy; fa tsy misy olona hanao fahagagana amin’ny Anarako ka hanaratsy Ahy vetivety foana.Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Na iza na iza hanome rano eran’ny kapoaka anareo amin’ny anarako, satria an’ny Kristy ianareo, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy.” Mila mandinika sy manova […]

image

Talata (Mk 9,31-37) 22/05/2018

“Dia nipetraka i Jesoa ary niantso ny roa ambin’ny folo lahy ka nanao taminy hoe: Izay te-ho voalohany no ho farany indrindra sy ho mpanompon’ny olona rehetra. Ary nandray zaza anankiray Izy, napetrany teo afovoany, sy nofihininy, ary hoy Izy tamin’ny mpianany hoe: Na iza na iza handray anankiray amin’ny zazakely toy itony amin’ny Anarako, […]

image

Alahady Pantekoty B (Jn 15,26-27) 20/05/2018

Handraisan’ireo Zanantsika 15 ato amin’ny Fkmp ny Komonio Voalohany sy ny S. Fankaherezana. MAI, MOIS DE MARIE, MOIS MISSIONNAIRE. ​Pendant le mois de mai, nous prions avec plus de ferveur, plus d’intensité, la Vierge Marie, notre Dame, notre Mère. Cette année, l’agencement du calendrier fait aussi de ce mois celui de la fête de l’Ascension […]

image

Zoma 7B Paka (Jn 21,15-19) 18/05/2018

“Nony avy nisakafo izy ireo, dia hoy Jesoa tamin’i Simona Piera: Ry Simona zanak’i Joany, moa tia Ahy mihoatra noho ireto va ianao? Ka hoy ny navaliny azy: Eny, Tompoko, fantatrao fa tiako Ianao. Dia hoy Izy taminy: Fahano ny zanak’ondriko. Ary hoy indray izy taminy fanindroany: Ry Simona zanak’i Joany, moa tianao va Aho? […]

image

Alakamisy 7B (Jn 17,20-26) 17/05/2018

“Ray marina ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao, fa Izaho no nahalala Anao, ary ireto koa no nahalala fa Ianao no naniraka Ahy.Efa nampahafantariko ny Anaranao izy, sady mbola hampahafantariko koa, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary mba ho ao aminy koa Aho.” Jesoa Zoky Malala ô, enga anio hitoetra […]

image

Alarobia 7B Paka (Jn 17,11-19) 16/05/2018

“Tsy ny hanesoranao azy amin’izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin’ny ratsy. Tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao Ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana.Tahaka ny nanirahanao Ahy ho ao amin’izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin’izao tontolo izao […]

image

Talata 7B Paka (Jn 17,1-11) 15/05/2018

“Rahefa voalazan’i Jesoa izany, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanao hoe: Raiko ô, tonga ny fotoana: omeo voninahitra ny Zanakao, mba hanomezan’ny Zanaka voninahitra Anao, fa efa nomenao fahefana amin’ny nofo rehetra Izy, mba hanomezany ny fiainana mandrakizay an’izay rehetra nomenao Azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahalala Anao hany Andriamanitra marina […]

image

Fiakaran’ny Tompo any an-danitra (Mk 16,15-20) 10/05/2018

“Ary hoy Izy taminy: Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra. Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin’ny anarako izy, hiteny amin’ny fiteny tsy mbola hainy izy,handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza […]