image

Alakamisy 4B Paka (Jn 13,16-20) 26/04/2018

“Lazaiko marina dia marina aminareo: Ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony; na ny iraka tsy ambony noho izay naniraka azy. Raha fantatrareo izany, dia ho sambatra ianareo raha manao izany”, hoy Jesoa.

image

Alarobia 4B Paka (Mk 16,15-20) 25/04/2018

Fetin’i MD MARKA EVANJELISTA “Ary hoy Izy taminy: Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voary rehetra.Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina.”

image

Alahady 4B PAKA (Jn 10,11-18) 22/04/2018 MPIANDRY ONDRY TSARA

Alahady faha 4 amin’ny fankalazana ny PAKA isika izao. Alahady natokana hisaintainana ny antson’Andriamanitra miantefa amintsika tsirairay avy fa indrindra ho an’ireo nanokan-tena ho mpiandry ny vahoakan’Andriamanintra na ireo mikasa hanao izany raharaha masina izany. Alahadin’ny fijoroana ho vavolombelona manambara ny asan’Andriamanitra ihany koa anefa, toy ny nataon’i Md Piera ao amin’ny vakiteny voalohany anio […]

image

Sabotsy 3B Paka (Jn 6,60-69) 21/04/2018

“Hatramin’izay dia maro tamin’ny mpianany no nihemotra, ka tsy niaraka taminy intsony. Ka hoy Jesoa tamin’ny roa ambin’ny folo lahy: ianareo koa va mba te-hiala? Dia namaly Simona Piera ka nanao taminy hoe: Tompo o, hankany amin’iza ary izahay? Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay.” Raha dinihana tokoa ny fiainana dia mitondra makaiza tokoa […]

image

Zoma 3 Paka B (Jn 6,52-59) 20/04/2018

“Izay mihinana ny Nofoko sy misotro ny Rako no manana ny fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny farandro.Fa tena fihinana ny Nofoko, ary tena fisotro ny Rako. Izay mihinana ny Nofoko sy misotro ny Rako, dia mitoetra ao anatiko, ary Izaho ao anatiny.Velona ny Ray naniraka Ahy, Izaho koa dia velona amin’ny Ray: toy […]

image

Alakamisy 3 B Paka (Jn 6,44-51) 19/04/2018

Hoy Jesoa:”Tsy misy olona mahay manatona Ahy akory raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka Ahy, ary izaho hanangana azy amin’ny farandro. Voasoratra ao amin’ny mpaminany hoe: Hampianarin’Andriamanitra izy rehetra. Koa izay rehetra nahare tamin’ny Ray ka nianatra taminy no manatona Ahy. Tsy dia hoe nisy nahita ny Ray akory: fa ilay avy amin’Andriamanitra no hany […]

image

Alarobia 3B Paka (Jn 6,35-40) 18/04/2018

“Dia hoy Jesoa taminy: Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana intsony, ary izay mino Ahy tsy hangetaheta mandrakizay. Fa efa voalazako taminareo, fa nahita Ahy ianareo, nefa tsy mino. Izay rehetra omen’ny Ray Ahy no hanatona Ahy, ary izay manatona Ahy dia tsy horoahiko any ivelany, satria Izaho no nidina avy […]

image

Talata Paka 3B ( Jn 6,30-35) 17/04/2018

“Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy Moizy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra, fa ny Raiko no manome anareo ny mofo avy any an-danitra izay tena izy tokoa; satria izay mofo midina avy any an-danitra sy manome ny fiainana an’izao tontolo izao no mofon’Andriamanitra.Ary hoy izy ireo taminy: […]

image

Alahady 3B Paka (Lk 24,38-45) 15/04/2018

Fanambarana ny maha OLONTSAMBATRA an’i Ramose Lucien BOTOVASOA any Vohipeno Madagasikara. INONA NO MBA RESAHANAO AMIN’NY HAFA ? Nisy tanora nanontany ahy hoe inona no hataony mba hahafahany mampiova olona iray mba ho tonga kristianina ? Hoy aho namaly azy hoe tena misaotra anao fa mahatsapa tokoa ianao fa manana adidy hitory an’i Kristy amin’ny […]

image

Sabotsy Paka 2B (Jn 6,16-21) 14/04/2018

“Rahefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stady izy ireo, dia nahita an’i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely, ka natahotra.Fa hoy Izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra.Dia naniry handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin’izay dia tafatody tamin’ny tany nokasainy haleha ny sambo.” […]