.

Sabotsy Masina B ( Mc 16,1-7) 31/03/2018

Sabotsy Masina mbola maizina ny tany satria maty ny Tompo. Nidina any ambanin’ny tany Izy hoy ny Fiekem-pinoana ambaran’ny Eglizy. Nalevina ka nidina any amin’ny fahafatesana handray sy hamonjy ireo efa nodimandry nialoha lalana toa an’i Abrahama, Moizy sy ireo Mpaminany. Fa hifarana ity Sabata ity ka ho velona Izy rahampitso. “Ary rahefa afaka ny […]

image

Alakamisy Masina (Jn 13,1-15) 29/03/2018

Miditra amin’ny hateloan’ny Paka isika androany. Ny Alakamisy Masina tokoa no namoronan’i Jesoa ny Eokaristia fototry ny Fiainana Kristianina sy ny Laharana maha Mpisorona. Sitrapony tokoa no nanolo-tena ho antsika ary natolony ho antsika ny Fiainany manontolo ho fitiavany antsika. Aona tokoa ny fanajantsika izany Eokaristia izany? Nanolo-tena ho mpanompo tokoa i Jesoa ka naneho […]

image

Herinandro Masina Alarobia (Mt 26,14-25) 28/03/2018

“Teo am-pihinanana dia hoy Izy: Lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo hamadika Ahy. Nalahelo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe: Moa izaho va izany, Tompoko? Dia namaly Izy ka nanao hoe: Izay niara-nanatsoboka ny tanany tamiko tao an-dovia, izy no hamadika Ahy. Ny Zanak’olona dia mandeha araka ny nanoratana azy; kanefa loza ho […]

image

Herinandro Masina Talata (Jn 13,21-38) 27/03/2018

“Didy vaovao no omeko anareo, dia izao: Mifankativa ary aoka ho toy ny nitiavako anareo no hifankatiavanareo.Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, raha mifankatia.Hoy Simona Piera taminy: Ho aiza Ianao, Tompoko? Dia hoy Jesoa: Ankehitriny tsy azonao aleha izay alehako, fa any aoriana mbola hanaraka Ahy ianao.Ary hoy Piera taminy: Ahoana, Tompoko, no […]

image

Alahady Sampakazo B (Mk 14,1–5,47) 25/03/2018

INONA NO HAVALINTSIKA NY FITIAVANY ANTSIKA? Fandinihana ny nijalian’i Jesoa Kristy no ivon’izao Fankalazana ny Sampakazo izao. Fa inona tokoa moa ny hifandraisan’ny Fijaliany amin’ny maha Andriamanitra Azy e? Fa maninona Izy no nijaly? Fa inona ny hifandraisan’ny famonjeny antsika sy ny fijaliany? Izy ve no nijaly sy maty dia hoe isika no voavonjy? Mety […]

image

Sabotsy 5 Karemy B (Jn 11,43-57) 24/03/2018

” Dia namory ny mpanolo-tsaina ny lehiben’ny mpisorona sy ny Farisiana ka nanao hoe: Inona ity ataontsika, fa manao fahagagana maro iny Lehilahy iny? Raha avelantsika hanao ihany Izy, dia hino Azy ny olona rehetra, ka ho avy ny Romana dia haka ny tananantsika sy ny firenentsika. Dia hoy ny anankiray tamin’izy ireo atao hoe […]

image

Zoma 5 karemy B (Jn 10,31-42) 23/03/2018

“Raha tsy manao ny asan’ny Raiko Aho, dia aza mino Ahy ianareo;fa raha manao ihany kosa Aho, na dia tsy te-hino Ahy aza ianareo, dia minoa ny asako.” Ny atao hoe mino an’i Jesoa dia matoky fa Andriamanitra tokoa Izy. Izay hambarany sy laizainy ary hiangaviany hataoko dia marina sady tsara indrindra. Tsy tongatonga ho […]

image

Alarobia 5 Karemy (Jn 8,31-42) 21/03/2018

“Koa hoy Jesoa tamin’ireo Jody nino Azy: Raha mahatana ny Teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa,sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no haha-olona afaka anareo. Dia hoy ny navalin’izy ireo azy: Taranak’i Abrahama izahay, ary tsy mba nandevozin’olona na oviana na oviana, ka ahoana no ilazanao hoe: Ho olona afaka ianareo?Fa hoy Jesoa […]