coupe

Alarobia 2B Karemy (Mt 20, 17-28) 28/02/2018

“Ary nalain’i Jesoa mangingina ny mpianany roa ambin’ny folo, tamin’izy niakatra ho any Jerosalema ka nilazany hoe: Indro fa miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny Zanak’olona dia hatolotra amin’ny lohandohan’ny mpisorona mbamin’ny mpanora-dalàna, ary ireo hanameloka azy ho faty, ka hanolotra azy amin’ny jentily mba hoesoiny, sy hokapohiny, ary hofantsihana amin’ny hazo fijaliana; fa […]

fanetrentena sy fanompoana ny hafa

Talata 2B Karemy (Mt 23, 1-12) 27/02/2018

“Tamin’izay dia niteny tamin’ny vahoaka sy tamin’ny mpianany Jesoa nanao hoe: Efa mipetraka eo amin’ny fipetrahan’i Moizy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana; ka ataovy sy araho izay rehetra lazainy aminareo, fa aza maka tahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin’izy ireo ny enta-mavesatra sarotra entina, dia atainginy eo an-tsoroky ny olona, […]

image

Alahady 2B Karemy (Mk 9,2-10) 25/02/2018

I JESOA NIOVA TAREHY FA IZAHO MILA MIOVA TOETRA Nandeha nakany Madagasika ity olona iray mipetraka eto Paris hamangy ireo havana aman-tsakaiza. Tonga anefa ny fotoana tsy maintsy hiverenany hamonjy ny asa andavan’andro izay toa hazakazaka lava. Hoy izy hoe tena mbola tsy te hiverina eto Paris aho fa mbola te hijanona tany an-tanindrazana nefa […]

image

Sabotsy Karemy 2B (Mt 5,43-48) 24/02/2018

“Efa renareo fa voalaza hoe: Ho tia ny namanao ianao ary hankahala ny fahavalonao.Fa Izaho kosa milaza aminareo: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin’izay mankahala anareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika sy manendrikendrika anareo;mba ho zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo, dia Ilay mampiposaka ny masoandrony amin’ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary […]

image

Zoma Karemy 2B (Mt 5,20-26) 23/02/2018

“Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin’ny otely ianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao,dia avelao eo amin’ny otely aloha ny fanatitrao, ka mandehàna mihavana amin’ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray.Mihavàna faingana amin’izay manana ady aminao, dieny samy mbola eo an-dalana ianareo, fandrao atolotr’izay manana ady aminao amin’ny mpitsara […]

image

Alakamisy Karemy 2 (Mt 16,13-19) 22/02/2018

Fankalazana ny Foketrahan’i Md Piera anio “Dia hoy Jesoa taminy: Fa ianareo kosa, ataonareo ho iza Aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: Ianao no Kristy zanak’Andriamanitra velona.Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: Sambatra ianao, ry Simona zanak’i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra no nanambara izany taminao, fa ny Raiko izay any an-danitra.Ary […]

image

Alarobia Karemy 1 (Lk 11, 29-32) 21/02/2018

“Ary nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazany hoe: Taranaka ratsy ity taranaka izy; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jonasa mpaminany.Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jonasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’olona koa amin’ity taranaka ity.Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin’ny andro fitsarana ka […]

image

Talata Karemy 1 (Mt 6,7-15) 20/02/2018

“Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa na mbola tsy mangataka Aminy aza ianareo, fantatry ny Rainareo izay ilainareo. Koa mivavaha toy izao hianareo: Rainay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny […]

image

Alahady 1Karemy (Mk 1,12-15) 18/02/2018

“Mibebeha ianareo ary minoa ny Evanjely” Anisan’ireo teny voalohany naloaky ny vavan’i Jesoa ampahibemaso ity fehezanteny mahazatra antsika ity, sady nampahatsiahivina tamin’ny fanosorana lavenona: “Mibebeha ianareo ary minoa ny Evanjely”. Tsy mandritra ny karemy ihany fa ny fiainana manontolo no tokony ho fibebahana: Tamin’ny taratasin’ny Papa Fransoa ho an’ny karemy 2016 no nilazany hoe « […]

image

Sabotsy manaraka ny Lavenona (Lk 5,27-32) 17/02/2018

“Taorian’izany, dia nandeha Izy ka nahita poblikana anankiray atao hoe Levi nipetraka teo amim-pamorian-ketra, ary hoy Izy taminy: Manaraha Ahy.Dia nafoiny ny zavatra rehetra, ka nitsangana nanaraka Azy izy. Nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony Levi, ary nisy poblikana sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy teo. Nimonjomonjo ny Farisiana sy ny mpanora-dalàna ka nanao […]