image

Alarobia (Mk 6,1-6) 31/01/18

Fetin’i MD DON BOSCO “Ary rahefa sabata ny andro, dia nampianatra tao amin’ny sinagoga Izy, ka be tamin’izay nihaino Azy no gaga tamin’ny fampianarany sy nanao hoe: Taiza no nahazahoan’Izy io izany rehetra izany? Fahendrena manao ahoana izao nomena Azy izao, ary ahoana no ahefan’ny tanany izany asa lehibe izany?” Manome antsika ny Fahendrena, ny […]

image

Talata (Mk 5,21-43) 30/01/2018

“Ary nisy vehivavy anankiray nitsi-drà roa ambin’ny folo taona, izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin’ny mpanao fanafody maro sy nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nihatsara velively, fa vao mainka niharatsiratsy kokoa aza. Nony nahare ny amin’i Jesoa izy, dia nisisika tamin’ny vahoaka ka nanendry ny akanjony avy ao ivohony,fa hoy izy: Na dia […]

image

Alahady faha 4B ( Mk 1,21-28) 28/01/2019

Mk 1, 21-28: « Nampianatra azy ireo toy ny manana fahefana Izy” Araka ny rafi-piaraha-monina jody dia fahefana voatokana ho an’ny mpanora-dalàna sy ny farisianina ny fampianarana, ny fampitana ny tenin’Andriamanitra na ireo lovam-panahy samihafa. Zava-baovao nanaitra, nanahirana ny sain’ny maro ny nahita an’i Jesoa, sady nampianatra no nandroaka demony nefa tsy anisan’ireo vondron’olona natokana […]

image

Sabotsy (Mk 4,35-41) 27/01/2018

“Dia nifoha i Jesoa ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin’ny ranomasina hoe: Mangina, mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra, ary nitony dia nitony ny andro. Ary hoy Izy tamin’izy ireo: Nahoana no saro-tahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary natahotra dia natahotra izy ireo ka nifampilaza hoe: Iza moa io, fa ny […]

image

Zoma (Mk 4,26-34) 26/01/2018

Tamin’izay hoy indray i Jesoa: Amin’inona no hampitahantsika ny fanjakan’Andriamanitra, ary fanoharana inona no hanehoantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely indrindra amin’ny voa rehetra ambonin’ny tany raha vao afafy,fa tonga lehibe indrindra amin’ny anana rehetra kosa rahefa voafafy sy mitombo, ary mandrantsana vaventy ka azon’ny voro-manidina ialofana ny alokalony.” Heverin’ny olona fa lany […]

image

Alarobia (Mk 4,1-20) 24/01/2018

Fetin’i Md François de Sales Eveka sy Mpampianatry ny Eglizy. “Ireo mandray ny voa ao anatin’ny tsilo no izay mihaino ny teny; fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mbamin’ny fanirian-javatra hafa, dia miditra mamono ny teny, ka tonga tsy mamoa izy. Ary ireo mandray ny voa amin’ny tany lonaka no […]

image

Talata (Mk 3,31-35) 23/01/2018

“Ary tonga ny reniny sy ny rahalahiny, nijanona teo alatrano, ka naniraka nampiantso Azy.Fa nisy olona maro nipetraka nanodidina Azy, dia nilazana Izy natao hoe: Indreo ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady Anao.Fa novaliany hoe: Iza moa no reniko sy rahalahiko?Dia nijery izay nipetraka nanodidina azy Izy ka nanao hoe: Ireo no reniko […]

image

Alahady faha 3 B ( Mk 1,14-20) 21/01/2018

“Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra; mibebaha ianareo ary minoa ny EvanjelY” hoy Jesoa anio. Sarobidy ny fotoana ka tsy tokony hatoritory sy ho varimbariana ary hijanona amin’ny fotoana efa lasa isika fa mampirisika antsika i Jesoa mba hahatsapa fa Fanomezana tsara avy amin’Andriamanitra ny fotoana ka hararaotina hibebahana. Miantso antsika Izy mba […]

image

Sabotsy (Mk 3,20-21) 20/01/2018

“Niverina nankany an-trano i Jesoa, dia nivory indray ny vahoaka, ka tsy afa-nihinana akory izy ireo.Nony nandre izany ny havany dia nivoaka hihazona Azy, fa hoy izy ireo: Efa very saina Izy.” Tsy azon’ny fianakaviany, tsy azon’ny olona sasany ny fomba fiainan’i Jesoa ka nolazainy fa lasa adala sy very saina Izy. Mifanohitra amin’ny fiheveran’izao […]

jmj

Zoma (Mk 3, 13-19) 19/01/2018

“Ary niakatra tamin’ny tendrombohitra anankiray Izy, ka niantso izay tiany hankeo Aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry roa ambin’ny folo lahy Izy hiara-kitoetra aminy sy hirahiny hitory teny, sady hanam-pahefana hanasitrana ny aretina sy handroaka ny demony. Ary Simona nomeny fanampin’anarana hoe Piera; ary Jakoba zanak’i Zebede sy Joany rahalahin’i Jakoba, izay nomeny fanampin’anarana […]